Polityka prywatności

 • GDPR/RODO: INFORMACJA DOTYCZĄCA NAWIGACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ+

  WSTĘP
  Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 (zwanym dalej "Rozporządzeniem"), niniejsza informacja opisuje metody przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy odwiedzają strony internetowe właściciela zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (GDPR). Informacje te nie dotyczą innych witryn, stron lub usług online, do których można dotrzeć za pomocą hiperłączy, które mogą być publikowane na stronach, ale odnoszą się do zasobów spoza domeny.

  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodne z prawem, w sposób uczciwy i przejrzysty, dane gromadzone są wyłącznie w określonych, jednoznacznych celach, są one istotne i ograniczone do tych, które są niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania (dane są ścisłe i kompletne), ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z zachowaniem poufności i odpowiedzialność, w celu ochrony prywatności i z poszanowaniem praw podmiotu danych.

  ADMINISTRATOR DANYCH
  Administratorem danych osobowych jest Caleffi SpA.

  PODSTAWA PRAWNA I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe wskazane na tej stronie są przetwarzane przez administratora danych w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi na podstawie udzielonej przez nich zgody, która przejawia się w dobrowolnej nawigacji na stronie oraz uzasadnionego interesu administratora danych w celu skutecznego i bezpiecznego zarządzania stroną.

  - Dane nawigacyjne
  Systemy komputerowe i procedury programowe wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej uzyskują podczas normalnego funkcjonowania pewne dane osobowe, których przekazywanie jest związane z używaniem protokołów komunikacji internetowej. Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi zainteresowanymi stronami, ale ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i łączenie z danymi posiadanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się ze stroną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metodę przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (pomyślnie, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska komputerowego użytkownika.

  Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny oraz w celu sprawdzenia jej prawidłowego działania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane te mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko stronie: z wyjątkiem tej możliwości, dane dotyczące kontaktów internetowych nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia powyższych celów.

  - Dane dostarczone dobrowolnie przez użytkownika
  Wyraźne i dobrowolne wysyłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane na tej stronie wiąże się z późniejszym pozyskaniem adresu nadawcy, który jest niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania, jak również wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości.
  Konkretne informacje będą wyświetlane na stronach witryny przeznaczonych dla poszczególnych usług.
  Oprócz tego, co zostało określone dla danych nawigacyjnych, użytkownik może swobodnie podawać dane osobowe w formularzach na stronie lub wskazanych do wysyłania materiałów informacyjnych lub innych komunikatów. Niektóre formularze mogą wyróżniać informacje, których podanie jest niezbędne do świadczenia żądanej usługi, oraz te, których wypełnienie jest opcjonalne.
  Nieprzekazanie istotnych informacji uniemożliwi uzyskanie tego, o co wnioskowano.

  COOKIES
  Nie używamy plików cookies do profilowania użytkowników, ani żadnych innych metod śledzenia. 
  Wykorzystanie technicznych plików cookie jest ściśle ograniczone do tego, co jest niezbędne do umożliwienia bezpiecznego i efektywnego korzystania z witryny. Te pliki cookie pozostają w terminalu lub przeglądarce użytkownika, które użytkownik może jednak kontrolować za pomocą odpowiednich systemów zarządzania, przez czas uznany za niezbędny do tych celów.
  Tzw. techniczne pliki cookies wykorzystywane na tej stronie unikają stosowania innych technik informatycznych, które mogłyby potencjalnie naruszyć poufność przeglądania stron przez użytkowników i nie pozwalają na uzyskanie danych osobowych identyfikujących użytkownika.

  ODBIORCY, UDOSTĘPNIANIE DANYCH I PRZEKAZYWANIE ICH DO PAŃSTW TRZECICH
  Operacje przetwarzania danych są wykonywane w sposób gwarantujący logiczne i fizyczne bezpieczeństwo oraz poufność danych osobowych przez pracowników wewnętrznych Caleffi (administrator danych), również poprzez wykorzystanie narzędzi i platform dostarczanych przez podmioty przetwarzające dane.

  UDZIAŁ W SZKOLENIACH ONLINE (WEBINARIA)
  Rejestracja na szkolenia techniczne online wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu technicznej organizacji szkolenia online i nie są udostępniane osobom trzecim. Dane są przetwarzane za zgodą osoby, której dotyczą, wyrażoną poprzez dobrowolne wypełnienie formularza. Dane są przechowywane przez okres obowiązywania wymogów w zakresie zarządzania, które obejmują również przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzonymi działaniami. Ewentualne propozycje dodatkowych usług będą formułowane odrębnymi komunikatami drogą mailową, na podstawie ewentualnych zgód wyrażonych przez zainteresowane strony.
  Szkolenie online odbywa się za pomocą platformy "GotoWebinar" firmy LogMeIn Inc, która pełni rolę autonomicznego administratora danych. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez LogMeIn można znaleźć pod linkiem "https://www.logmeininc.com/it/legal".

  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b), c), d) Rozporządzenia UE 2016/679 osoby, których dane osobowe dotyczą, mają prawo w każdym czasie uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku takich danych oraz poznać ich treść i pochodzenie, sprawdzić ich prawidłowość lub zażądać ich uzupełnienia lub uaktualnienia, lub sprostowania (dawne art. 15-16).

  Zgodnie z art. 17 - 18 - 19 ww. rozporządzenia, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania anulowania, ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu w każdym przypadku, z uzasadnionych przyczyn, wobec ich przetwarzania.

  Aby uzyskać informacje lub skorzystać z praw przyznanych przez GDPR/RODO, skontaktuj się z zespołem ds. Prywatności firmy Caleffi pod adresem e-mail: privacy@caleffi.com
  Caleffi Poland - marketing.pl@caleffi.com

   

 • GDPR/RODO: INFORMACJE O KLIENTACH I DOSTAWCACH+

  WSTĘP
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (GDPR) przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodne z prawem, w sposób uczciwy i przejrzysty, dane gromadzone są wyłącznie w określonych, jednoznacznych celach, są one istotne i ograniczone do tych, które są niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania (dane są ścisłe i kompletne), ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z zachowaniem poufności i odpowiedzialność, w celu ochrony prywatności i z poszanowaniem praw podmiotu danych.
  Administratorem danych osobowych jest Caleffi SpA.

  PODSTAWA PRAWNA I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
  Celem przetwarzania jest wprowadzenie danych do umów klientów i dostawców w celu uregulowania zarządzania przedumownego (oferty i kosztorysy), umów sprzedaży/zakupu produktów i usług, wewnętrznych wymogów operacyjnych lub zarządczych, zarządzania księgowością, podatkami i prawem cywilnym oraz powiązanych zobowiązań.
  Dane te będą przetwarzane przez specjalnie wyznaczony personel, z wykorzystaniem metod elektronicznych i papierowych.
  Podanie danych jest obowiązkowe dla wypełnienia zobowiązań wynikających ze stosunków umownych.
  Nieprzekazanie danych może skutkować niewykonaniem lub częściowym wykonaniem umowy i zaprzestaniem kontynuacji stosunku pracy.
   
  UDOSTĘPNIANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
  Podmiotami, którym mogą być przekazywane dane osobowe (dane osobowe, księgowe i fiskalne) są pracownicy administracyjno-handlowi naszej firmy, podmioty zewnętrzne, które mogą wykonywać w imieniu naszej firmy czynności podatkowe, księgowe, zarządzanie systemami informatycznymi, a także przewoźnicy, instytucje kredytowe w celu zarządzania płatnościami i inkaso wynikającymi z realizacji umów, podmioty, którym prawo dostępu do danych przysługuje na podstawie przepisów ustawowych lub wykonawczych, inne podmioty przewidziane prawem.

  Nie jest możliwe przekazywanie danych osobom trzecim ani przetwarzanie ich poza UE.

  PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Zebrane dane będą odpowiednio przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat lub przez okres zmienny, zgodnie z kryteriami równoważącymi uzasadnione interesy biznesowe (związane z kontrolą podatkową, ewentualną specjalną korespondencją biznesową, taką jak spory sądowe, zaległości, aspekty prawne, zakupy okresowe, cele statystyczne, produkcyjne, jakościowe).
   
  PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON
  Zgodnie z art. 13, ust.2, lit. b), c), d) Rozporządzenia UE 2016/679, może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Danych, aby dochodzić następujących praw, związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
  - prawo dostępu (art.15);
  - prawo do sprostowania (art.16);
  - prawo do usunięcia danych (art. 17);
  - prawo do ograniczenia (Art. 18);
  - prawo do przenoszenia danych (art. 20)
  - prawo do sprzeciwu (sekcja 21)
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (§ 77);
  - prawo do wycofania zgody w przypadkach przewidzianych w art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a).

  Aby uzyskać informacje lub skorzystać z praw przyznanych przez GDPR/RODO, skontaktuj się z zespołem ds. Prywatności firmy Caleffi pod adresem e-mail: privacy@caleffi.com
  Caleffi Poland - marketing.pl@caleffi.com

 • GDPR/RODO: NEWSLETTER I INFORMACJE HANDLOWE+

  WSTĘP
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (GDPR) przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodne z prawem, w sposób uczciwy i przejrzysty, dane gromadzone są wyłącznie w określonych, jednoznacznych celach, są one istotne i ograniczone do tych, które są niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania (dane są ścisłe i kompletne), ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z zachowaniem poufności i odpowiedzialność, w celu ochrony prywatności i z poszanowaniem praw podmiotu danych.

  ADMINISTRATOR DANYCH
  Administratorem danych osobowych jest Caleffi SpA.

  CEL, PODSTAWA PRAWNA I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
  Celem przetwarzania jest wysyłanie informacji i materiałów o charakterze handlowym, promocyjnym i technicznym dotyczących naszych produktów, aplikacji i usług, w tym wysyłanie newsletterów, za pomocą środków automatycznych (e-mail, wiadomości tekstowe itp.) oraz w inny sposób (poczta papierowa).
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych celach jest zgoda na ich przetwarzanie.
  Administrator Danych będzie przetwarzał dane osobowe, które mogą składać się z identyfikatora, takiego jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego, numer identyfikacyjny, kategoria przynależności zawodowej.

  UDOSTĘPNIANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
  Dane osobowe mogą być udostępniane, w celach określonych w punkcie 3 (powyżej), osobom upoważnionym przez nas do przetwarzania Danych osobowych w ramach działań ściśle związanych z przesyłaniem informacji handlowych, newsletterów itp.

  PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Nasza grupa będzie przetwarzać dostarczone dane osobowe do momentu cofnięcia zgody, którą można wykonać, postępując zgodnie z podanymi instrukcjami lub pisząc na poniższy adres.

  PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON
  Zgodnie z art. 13, par.2, lit. b), c), d) Rozporządzenia UE 2016/679, może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Danych, aby dochodzić następujących praw, związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
  - prawo dostępu (art.15);
  - prawo do sprostowania (art.16);
  - prawo do usunięcia danych (art. 17);
  - prawo do ograniczenia (Art. 18);
  - prawo do przenoszenia danych (art. 20)
  - prawo do sprzeciwu (sekcja 21)
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (§ 77);
  - prawo do wycofania zgody w przypadkach przewidzianych w art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a).

  Aby uzyskać informacje lub skorzystać z praw przyznanych przez GDPR/RODO, skontaktuj się z zespołem ds. Prywatności firmy Caleffi pod adresem e-mail: privacy@caleffi.com
  Caleffi Poland - marketing.pl@caleffi.com
   

 • GDPR/RODO: INFORMACJE O UŻYTKOWANIU APLIKACJI+

  WSTĘP
  Caleffi S.p.A. informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych.
  W związku z powyższym Spółka informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia będzie przetwarzać Państwa dane przy pomocy środków informatycznych lub telemetrycznych w celach wskazanych poniżej.
  Definicje umowne znajdują się w "Ogólnych warunkach korzystania z oprogramowania, aplikacji internetowych i terminalowych Dostawcy, które umożliwiają inteligentne zarządzanie systemem ogrzewania i klimatyzacji"

  CEL, PODSTAWA PRAWNA I METODY PRZETWARZANIA
  Dane są pozyskiwane i przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia w następujących celach świadczenie na rzecz Klientów przez Dostawcę Usługi, tj. korzystanie z oprogramowania Aplikacji, Aplikacji Internetowych i terminali Dostawcy umożliwiających inteligentne zarządzanie systemem ogrzewania i klimatyzacji; zarządzanie działaniami związanymi z obsługą posprzedażową;
  przeprowadzania anonimowych analiz statystycznych (które w związku z tym nie pozwalają na identyfikację użytkowników, do których się odnoszą) dotyczących sprzedaży, instalacji i użytkowania produktu, aby umożliwić optymalizację samego produktu.
  Operacje przetwarzania danych dokonywane przez Administratora Danych w celach, o których mowa w lit. a) i b), są niezbędne do zarządzania umową, której stroną jest Podmiot Danych, i jej wykonania oraz dotyczą działań związanych z tą umową i mających dla niej zasadnicze znaczenie.
  Czynności wykonywane przez Administratora w celach, o których mowa w pkt. c) nie stanowią przetwarzania danych osobowych.
  Dane są przetwarzane za pomocą systemów komputerowych, które mogą być również zlokalizowane poza Unią Europejską, zapewniając jednak przyjęcie odpowiednich gwarancji przewidzianych przez wyżej wymienione przepisy.

  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Dane mogą być gromadzone i przekazywane innym stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo, w tym w celu zapobiegania/represji wszelkich działań niezgodnych z prawem.
  Nie przewiduje się innych obszarów komunikacji, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do korzystania z usług lub systemów stron trzecich w celu przechowywania danych.

  PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych w pełnej zgodności z zasadami konieczności, minimalizacji i ograniczenia przechowywania, poprzez przyjęcie środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do poziomu ryzyka przetwarzania, aż do momentu rezygnacji z usługi przez Państwa lub później, na potrzeby związane z wszelkimi obowiązkami regulacyjnymi.

  PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON
  Zgodnie z art. 13, par.2, lit. b), c), d) Rozporządzenia UE 2016/679, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem Danych, aby dochodzić następujących praw, związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
  - prawo dostępu (art.15);
  - prawo do sprostowania (art.16);
  - prawo do usunięcia danych (art. 17);
  - prawo do ograniczenia (Art. 18);
  - prawo do przenoszenia danych (art. 20)
  - prawo do sprzeciwu (sekcja 21)
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (§ 77);
  - prawo do wycofania zgody w przypadkach przewidzianych w art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a).

  Aby uzyskać informacje lub skorzystać z praw przyznanych przez GDPR/RODO, skontaktuj się z zespołem ds. Prywatności firmy Caleffi pod adresem e-mail: privacy@caleffi.com
  Caleffi Poland - marketing.pl@caleffi.com
   

 • GDPR/RODO: INFOMACJA O WYSYŁANIU APLIKACJI REKRUTACYJNYCH+

  WSTĘP
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (GDPR) Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (GDPR) przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodne z prawem, w sposób uczciwy i przejrzysty, dane gromadzone są wyłącznie w określonych, jednoznacznych celach, są one istotne i ograniczone do tych, które są niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania (dane są ścisłe i kompletne), ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z zachowaniem poufności i odpowiedzialność, w celu ochrony prywatności i z poszanowaniem praw podmiotu danych.

  ADMINISTRATOR DANYCH
  Administratorem danych osobowych jest Caleffi SpA.

  CEL, PODSTAWA PRAWNA I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
  Przetwarzanie danych osobowych, w tym danych specjalnych i/lub wrażliwych, podanych podczas przesyłania aplikacji i załączonego curriculum vitae, ma na celu wyłącznie zarządzanie procedurami selekcji personelu.
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyraźna zgoda na przetwarzanie danych, w tym danych wrażliwych, której udzieliłeś podczas rejestracji na naszej stronie w celu wysłania swojego CV.
  Podanie danych osobowych, w tym danych szczególnych i/lub wrażliwych, jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procedury wyboru, a ich niepodanie uniemożliwi dalszą ocenę zgłoszenia.

  UDOSTĘPNIANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
  Podmiotami, którym mogą być przekazywane dane osobowe (w tym dane specjalne i/lub wrażliwe) są:
  pracownicy Działu Adminisracyno-Handlowego naszej firmy oraz szefowie wszystkich działów zaangażowanych w procesy selekcji personelu,
  inne podmioty, których prawo do dostępu do danych jest uznawane na mocy przepisów wykonawczych,
  osób fizycznych lub prawnych, publicznych lub prywatnych, gdy taka komunikacja jest konieczna lub funkcjonalna dla doboru personelu.

  METODY PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Operacje przetwarzania danych są przeprowadzane elektronicznie i/lub na papierze, w sposób gwarantujący logiczne i fizyczne bezpieczeństwo oraz poufność danych osobowych, przez Caleffi (administrator danych), również za pomocą platform dostarczanych przez podmioty przetwarzające dane.
  Przekazane dane będą przechowywane przez okres trwania ewentualnych otwartych procedur rekrutacyjnych, będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych,ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,

  PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON
  Zgodnie z art. 13, par.2, lit. b), c), d) Rozporządzenia UE 2016/679, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem Danych, aby dochodzić następujących praw, związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
  - prawo dostępu (art.15);
  - prawo do sprostowania (art.16);
  - prawo do usunięcia danych (art. 17);
  - prawo do ograniczenia danych (art. 18);
  - prawo do przenoszenia danych (art. 20);
  - prawo do sprzeciwu (art. 21)
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (§ 77);
  - prawo do wycofania zgody w przypadkach przewidzianych w art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a).

  Aby uzyskać informacje lub skorzystać z praw przyznanych przez GDPR/RODO, skontaktuj się z zespołem ds. Prywatności firmy Caleffi pod adresem e-mail: privacy@caleffi.com
  Caleffi Poland - marketing.pl@caleffi.com
   

 • GDPR/RODO: INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY TECHNICZNEJ+

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 206/679, informujemy, że administrator danych Caleffi Spa wykorzystuje, za pośrednictwem swoich pracowników, dane osobowe uzyskane w drodze wymiany wiadomości e-mail lub innych metod wymiany, wyłącznie w celu świadczenia zamówionych usług. Przetwarzane dane obejmują np. dane osobowe, adres, numer telefonu, adres e-mail itp. Dane mogą być przekazywane firmom działającym jako podmioty przetwarzające dane, w celu wykonania czynności związanych z zapytaniem, jeżeli jest to niezbędne do świadczenia żądanych usług. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, a następnie do celów dokumentacyjnych lub w przypadku istnienia obowiązków regulacyjnych, przez okres przechowywania ustalony przez obowiązujące przepisy. Przypominamy, że swoje prawa wynikające z powyższych przepisów mogą Państwo realizować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@caleffi.com oraz złożenie skargi do Urzędu Ochrony Prywatności.

 • GDPR/RODO: KORZYSTANIE ZE SKRZYNKI POCZTOWEJ I PRZETWARZANIE FIRMOWYCH DANYCH KONTAKTOWYCH+

  Maile ze skrzynki .....@caleffi.com

  Przekazywane informacje przeznaczone są wyłącznie dla danej osoby lub firmy i należy je traktować jako poufne i zastrzeżone. Jakiekolwiek przekazywanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji osobom lub firmom innym niż adresat jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo od nas informację omyłkowo, prosimy o kontakt z nadawcą i usunięcie informacji z komputera.
  Nasza skrzynka pocztowa jest zarezerwowana wyłącznie do wysyłania i odbierania wiadomości związanych z działalnością biznesową i nie jest przeznaczona do użytku osobistego. W związku z tym wysyłane i otrzymywane wiadomości będą traktowane jako wiadomości firmowe i będą podlegały zwykłemu zarządzaniu zgodnie z regulaminem firmy, a co za tym idzie, mogą być odczytywane również przez osoby inne niż posiadacz skrzynki pocztowej.

  Informacja o przetwarzaniu danych klientów i dostawców 
  Nasza firma, przetwarzając dane, informuje, że Państwa dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, itp.) będą wykorzystywane przez upoważnione osoby z naszej organizacji tylko w ramach czynności służbowych. Dlatego nasza firma będzie wykorzystywać te dane tylko do tych celów, tak długo jak będzie to konieczne ze względów biznesowych lub do czasu, gdy zostanie to ustalone przez obowiązujące prawo.

  Administratorem danych jest Caleffi SpA
  Niniejsza Polityka prywatności została przygotowana i opublikowana w języku włoskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi wersja włoska ma rozstrzygające znaczenie (Polityka Prywatności w języku włoskim).