Polityka prywatności

 • GDPR/RODO: Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679+

  General Data Protection Regulation (GDPR):
  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679.
  Rozporządzenie (UE) 679 z dnia 27 kwietnia 2016 przewiduje ochronę osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych.
  Zgodnie z art. 13 z Rozp. (UE) 2016/679, przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodne z prawem, w sposób uczciwy i przejrzysty, dane gromadzone są wyłącznie w określonych, jednoznacznych celach, są one istotne i ograniczone do tych, które są niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania (dane są ścisłe i kompletne), ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z zachowaniem poufności i odpowiedzialność, w celu ochrony prywatności i z poszanowaniem praw podmiotu danych.

  Firma Caleffi Hydronic Solutions przetwarza dane osobowe klientów i dostawców w celu niezbędnym do działań związanych z zawarciem umowy handlowej i jej realizacją (oferty, negocjacje); umowy sprzedaży/zakupu produktów i usług, operacji wewnętrznych i wymagań administracyjnych, księgowo-podatkowych oraz  do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu firma podlega; 

  Dane przetwarzane są przez osoby specjalnie do tego celu upoważnione. Są przetwarzane w postaci: elektronicznej i papierowej.
  Podanie danych do wystawienia faktur i wszystkich wymagań dotyczących stosunków wynikających z realizacji umowy jest obowiązkowe.
  Błędne przekazanie danych może spowodować niewykonanie lub tylko częściowe wykonanie umowy i niemożność kontynuowania lub tylko częściową kontynuację jej realizacji.

  Do osób odpowiedzialnych za przetwarzanie, którym mogą być przekazywane dane osobowe (dane identyfikacyjne, księgowe i podatkowe) należą:
  · osoby pracujące w obszarze administracyjnym naszej firmy;
  · osoby zatrudnione z zewnątrz, wykonujące dla naszej firmy obowiązki administracyjne tj. prace księgowo-podatkowe, informatyczne oraz dostawcy;
  · banki dla zarządzania płatnościami/ transakcjami wynikającą z realizacji umów;
  · osoby, których prawa dostępu do danych jest przyznane przez konkretne przepisy ustawowe lub wykonawcze; 
  · inne osoby wskazane przez prawo.

  Zebrane dane zostaną zabezpieczone i przechowywane przez maksymalnie 10 lat, zgodnie z art. 2220 włoskiego Kodeksu Cywilnego lub zgodnie z art. 13, ust. 2, pkt. a), oraz zgodnie z zarządzeniem  (UE) 2016/679, w oparciu o kryteria, które dbają o prawomocne interesy spółki (nie połączone z korespondencją handlową, tj. korespondencja specjalna i dotycząca sporów, opóźnień w płatnościach, korespondencja prawna tj. audyty podatkowe, oraz  okresowe zakupy, w celach statystycznych, utrzymania produkcji i jakości zarządzania). Czyli o przechowywaniu „czasowym” danych przez czas realizacji zawartej umowy oraz po zakończeniu trwania umowy przez czas do upływu przedawnienia wszystkich ewentualnych roszczeń obydwu stron.

  Dane nie będą rozpowszechniane (rozpowszechniane = przekazane osobom postronnym).

  Zgodnie z art. 13, ust. 2, ust. b), c), d) z Rozp. (UE) 2016/679,  można skontaktować się z administratorem danych. Właściciel danych osobowych, w odniesieniu do przetwarzania swoich danych, ma:
  · prawo do dostępu (art. 15); 
  · prawo do sprostowania (art. 16); 
  · prawo do usunięcia danych (art. 17); 
  · prawo do ograniczenia (art. 18);
  · prawo do przenoszenia danych (art. 20);
  · prawo do sprzeciwu (art. 21); 
  · prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (art. 77); 
  · prawo do cofnięcia zgody, w przypadkach przewidzianych w art. 6, ust. 1, pkt. a) lub art. 9, ust. 2, pkt a).


  Administratorem danych jest Caleffi SpA

  Niniejsza Polityka prywatności została przygotowana i opublikowana w języku angielskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi wersja angielska ma rozstrzygające znaczenie (Polityka Prywatności w języku angielskim).

 • INFORMACJE DLA REJESTRUJĄCYCH DANE NA STRONIE WWW.CAEFFI.COM+

  WSTĘP
  Zgodnie z art. 13 z Rozp. (UE) 2016/679, przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodne z prawem, w sposób uczciwy i przejrzysty, dane gromadzone są wyłącznie w określonych, jednoznacznych celach, są one istotne i ograniczone do tych, które są niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania (dane są ścisłe i kompletne), ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z zachowaniem poufności i odpowiedzialność, w celu ochrony prywatności i z poszanowaniem praw podmiotu danych.

  KONTROLA
  Administratorem danych osobowych jest Caleffi SpA, reprezentowany przez powołanego w tym celu dyrektora ds. GDPR, Giovanniego Montiego.
  Caleffi POLAND Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych, reprezentowanym przez przedstawiciela prawnego.

  CELE, PODSTAWA PRAWNA I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
  Dane przetwarzane są w celu przesyłania informacji, komunikacji i materiałów o charakterze handlowym, technicznym lub promocyjnym związanych z naszymi produktami, aplikacjami i usługami, w tym biuletynami, wysyłanymi za pomocą zautomatyzowanych (e-mail, SMS, itp.) lub innych instrumentów (tj. poczta papierowa).
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla tych celów jest zgoda na ich przetwarzanie.
  Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, które mogą składać się z danych identyfikacyjnych, takich jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres pocztowy, adres e-mail, numer domu i / lub telefonu komórkowego, numer identyfikacyjny, zadeklarowana kategoria zawodowa lub biznesowa.

  PRZESYŁANIE DANYCH I PRZENOSZENIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
  Dane osobowe mogą być udostępniane do celów wskazanych (patrz powyżej), osobom upoważnionym przez nas do przetwarzania danych osobowych w celach ściśle związanych z wysyłaniem informacji handlowych, biuletynów itp.

  PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Nasza firma będzie przetwarzać dostarczone dane osobowe do czasu wycofania zgody; możesz skorzystać z prawa do wycofania zgody, postępując zgodnie z instrukcjami lub pisząc na podany poniżej adres.

  PRAWA WŁAŚCICIELA DANYCH OSOBOWYCH
  Zgodnie z art. 13, ust. 2, ust. b), c), d) z Rozp. (UE) 2016/679,  można skontaktować się z administratorem danych.
  Właściciel danych osobowych, w odniesieniu do przetwarzania swoich danych, ma:
  · prawo do dostępu (art. 15); 
  · prawo do sprostowania (art. 16); 
  · prawo do usunięcia danych (art. 17); 
  · prawo do ograniczenia (art. 18);
  · prawo do przenoszenia danych (art. 20);
  · prawo do sprzeciwu (art. 21); 
  · prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (art. 77); 
  · prawo do cofnięcia zgody, w przypadkach przewidzianych w art. 6, ust. 1, pkt. a) lub art. 9, ust. 2, pkt a).

  Aby uzyskać informacje lub skorzystać z praw przyznanych przez GDPR/RODO, skontaktuj się z zespołem ds. Prywatności firmy Caleffi pod adresem e-mail: privacy@caleffi.com
  Caleffi Poland - marketing.pl@caleffi.com