Περιηγηθείτε

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι βαλβίδες δυναμικής εξισορρόπησης διατηρούν την παροχή του θερμικού μέσου σε σταθερό επίπεδο, ακόμη και όταν οι συνθήκες διαφορικής πίεσης ποικίλλουν στο υδραυλικό κύκλωμα όπου είναι εγκατεστημένες. Χρησιμοποιούνται για την αυτόματη εξισορρόπηση του υδραυλικού κυκλώματος για να διασφαλιστεί η παροχή σχεδιασμού σε κάθε τερματική μονάδα.