Περιηγηθείτε

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Η βαλβίδα ρύθμισης διαφορικής πίεσης διατηρεί σταθερή, στην καθορισμένη τιμή, τη διαφορά στην πίεση μεταξύ των δύο σημείων ενός υδραυλικού κυκλώματος. Η βαλβίδα by-pass διαφορικής πίεσης διασφαλίζει ανακυκλοφορία ροής ανάλογη του αριθμού των βαλβίδων που κλείνουν, περιορίζοντας τη μέγιστη τιμή της διαφορικής πίεσης που παράγεται από την αντλία.