Privatnost

 • GDPR: Information on the processing of personal data pursuant to art. 13 of Reg. (EU) 2016/679+

  Uredba (EU) 679 od 27.aprila 2016. godine reguliše zaštitu ličnosti u oblasti prikupljanja ličnih podataka. Shodno članu 13 uredbe ( EU) 2016/679, prikupljanje i obrada   podataka o ličnosti je zasnovano na principima zakonitosti, pravednosti i transparentnosti, ograničenju svrhe korišćenja, minimiziranju uzetih podataka, tačnosti, ograničenju zadržavanja, kompletnosti, poverljivosti i odgovornosti, u cilju čuvanja privatnosti i prava nosioca podataka.
  Cilj prikupljanja i obrade podataka je uključivanje istih u fajlove kupaca i dobavljača da bi se sprovele predugovorne radnje ( ponude, upiti o cenama), ugovorne (prodaja/kupovina) aktivnosti oko proizvoda ili usluga, interne operativne ili administrativne radnje ili aktivnosti vezane za knjigovodstvo, poresku politiku i zakonsku regulativu sa njima  povezane zahteve.
  Obrada će biti vršena, od strane posebno ovlašćenih osoba, na sledeće načine: elektronska i u štampnom obliku.
  Korišćenje podataka je prvenstveno za registraciju faktura i za ostale zahteve povezane sa našim ugovornim odnosima.
  Svaki nedostatak u čuvanju podataka može prouzrokovati neizvršenje dela ili celokupnog ugovora ili prekida dela ili celokupnog poslovnog odnosa.
  Osobe kojima podaci o ličnosti ( identifikacija, knjigovostveni i poreski ) mogu biti dostupni uključuju:

  · osobe zaposlene u administrativnom sektoru kompanije;
  · osobe van kompanije koje obavljaju knjigovostvene, poreske i IT administrativne poslove za našu kompaniju, kao i operatere u transportu;
  · banke, vezano za upravljane plaćanjima i poslove naplate vezane za izvršenje ugovora;
  · osobe kojima je pristup podacima dat specifičnim zakonima ili uredbama;
  · druge osobe kojima je zakonski dozvoljen pristup.

  Prikupljeni podaci biće zadržani u periodu od maksimalno 10 godina, shodno članu 2220 Italijanskog građanskog zakonika ili shodno članu 13, paragraf 2, slovo a), drugi deo, uredbe (EU) 2016/679, za promenjljiv period po kriterijumu koji štiti i legitimne interese kompanije ( vezano za poreske obaveze, bilo kakve komercijalne korespodencije, kao što su specifični ili bilo kakvi drugi sporovi, kašnjenja u plaćanju, pravne stvari, periodične kupovine, statističke, ili za proizvodne i namene kontrole kvaliteta).

  Ne postoji mogućnost da će podaci biti poslati osobama koje su nepoznate.

  Shodno članu 13, paragraf 2, slovo b), c), d) drugi deo, uredbe (EU) 2016/679 moguće je kontaktirati kontrolora podataka da bi se ispunila sledeća prava vezana za proces obrade ličnih podataka:

  · pravo na pristup ( član 15);
  · pravo na ispravljanje ( član 16);
  · pravo na brisanje ( član 17);
  · pravo na ograničenje ( član 18);
  · pravo na prenosivost ( član 20);
  · pravo na prigovor ( član 21);
  · pravo na žalbu višem stepenu autoriteta ( član 77);
  · pravo na povlačenje sadržaja, u slučajevima obuhvaćenim u članu 6 paragraf 1, slovo a) ili članu 9 paragraf 2, slovo a)

  Kontrolor obrade podataka je Caleffi Hidrotermika d.o.o.

 • VAŽNE NAPOMENE ZA PRETPLATNIKE NOVOSTI ( NEWSLETTER)+

  UVOD
  Shodno članu 13 uredbe ( EU) 2016/679, naša kompanija je privržena procesu prikupljanja   podataka o ličnosti na način da je ono zasnovano na principima zakonitosti, pravednosti i transparentnosti, ograničenju svrhe korišćenja, minimiziranju uzetih podataka, tačnosti, ograničenju zadržavanja, kompletnosti, poverljivosti i odgovornosti.

  KONTROLOR
  Kontrolor ličnih podataka je Caleffi SpA.

  NAMENA, PRAVNA OSNOVA I KATEGORIJE LIČNIH PODATAKA
  Podaci se prikupljaju u svrhu slanja informacija i materijala komercijalne, tehničke ili promotivne prirode vezane za naše proizvode, aplikacije i servise, što uključuje i novosti ( newsletters), poslate automatski ( e mail, SMS poruke i sl.) ili drugim putem ( klasičan poštanski saobraćaj).
  Pravni osnov za prikupljanje podataka o ličnosti je dobijena saglasnost.
  Kontrolor će obrađivati podatke o ličnosti koji mogu sadržati informacije kao što su ime i prezime, naziv kompanije, adresa, e mail adresa, broj fiksnog i/ili mobilnog telefona, matični broj, navedeno obrazovanje i zaposlenje.

  USTUPANJE PODATAKA I PRENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE
  Podaci o ličnosti mogu biti ustupljeni u svrhe navedene u trećem pasusu u tekstu iznad, uz  ovlašćenje izdatim od naše strane osobama koje će to uraditi i to za aktivnosti striktno povezane sa slanjem komercijalnih informacija, novosti i slično.

  ZADRŽAVANJE i ČUVANJE PODATAKA O LIČNOSTI
  Naša kompanija će vršiti obradu podataka o ličnosti do trenutka povlačenja saglasnosti; možete ostvariti svoje pravo na povlačenje saglasnosti prateći instrukcije na sajtu ili slanjem e mail-a na adresu na kraju teksta.

  PRAVA NOSIOCA PODATAKA O LIČNOSTI
  Shodno članu 13, paragraf 2, slovo b), c), d) drugi deo, uredbe (EU) 2016/679 moguće je kontaktirati kontrolora podataka da bi se ispunila sledeća prava vezana za proces obrade podataka o ličnosti:
  · pravo na pristup ( član 15);
  · pravo na ispravljanje ( član 16);
  · pravo na brisanje ( član 17);
  · pravo na ograničenje ( član 18);
  · pravo na prenosivost ( član 20);
  · pravo na prigovor ( član 21);
  · pravo na žalbu višem stepenu autoriteta ( član 77);
  · pravo na povlačenje sadržaja, u slučajevima obuhvaćenim u članu 6 paragraf 1, slovo a) ili članu 9 paragraf 2, slovo a).

  Za informacije ili za ostvarivanje prava iz oblasti zaštite podataka o ličnosti kontaktirajte Caleffi Privacy Team putem sledeće e mail adrese: privacy@caleffi.com