SOUKROMÍ

 • GDPR: informace o zpracování osobních údajů dle článku 13 nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679.+

  Nařízení (EU) 679 s datem nabytí účinnosti 27. dubna 2016 stanovuje ochranu fyzických osob s ohledem na  zpracování osobních údajů.
  Podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, je zpracování osobních údajů založené na základě zákonů, spravedlnosti a transparentnosti, omezení účelů, minimalizace údajů, jednoznačnosti, omezení uchovávání údajů, úplnosti, zachovávání důvěrnosti a zodpovědnosti, s cílem ochránit soukromí a právo na ochranu osobních údajů dotčených osob.
  Účelem zpracování je zařadit osobní údaje do kartoték dodavatelů a zákazníků s cílem řízení činnosti před uzavřením smlouvy (nabídky a cenové cenové nabídky), smluvního prodeje/nákupu produktů a služeb, interních, operativních a administrativních postupů, a účetnictví, daňových a zákonných aspektů a souvisejících požadavků.
  Zpracování bude vykonáváno autorizovanými osobami následujícími způsoby: elektronickým a tištěným zpracováním.
  Poskytnutí údajů je povinné pre registraci faktur a všech požadavků týkajících se našich smluvních vztahů.
  Neposkytnutí údajů by mohlo vyústit k celkovému nebo jen částečnému splnění smlouvy a nemožnosti pokračovat ve smlouvě, případně pokračovat v partnerství pouze částečně.

  Osoby pověřené zpracováním osobních údajů (identifikační, účetní a daňové údaje):

  · osoby, které pracují v administrativní oblasti našeho podniku;
  · třetí osoby, které mohou vykonávat fiskální, účetní a IT administrativní úkony pro naši společnost,  a také dopravci;
  · banky za účelem řízení platebních procesů, které vychází z plnění smluv;
  · osoby, jimž právo na přístup k údajům udělují konkrétní zákony a předpisy;
  · další osoby určené zákonem.

  Shromážděné údaje se budou uchovávat maximálně 10 roků, podle článku 2220 italského občanského zákonníku nebo podle článku 13. odstavec 2, písmeno a), druhá část nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 na variabilní dobu, založenou na kritériích vyvážení legitimních zájmů podniku (v souvislosti s daňovou kontrolou, speciální obchodní korespondencí, jako například speciální a jiné spory, opožděnými platbami, právními záležitostmi, periodickými nákupy, statistickými procesy, řízením kvality a výroby).
  Neexistuje možnost diseminace údajů (diseminace = šíření údajů nespecifikovaným osobám).

  Podle článku 13, odstavec 2, písmena b), c), d) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, je možné kontaktovat provozovatele údajů na uplatnění práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

  · právo k přístupu (článek 15);
  · právo na opravu (článek 16);
  · právo na vymazání (článek 17);
  · právo na omezení (článek 18);
  · právo na přenos údajů (článek 20);
  · právo na vznesení námitek (21);
  · právo podat stížnost u dozorčího orgánu (77);
  · právo odvolat souhlas, v případě stanoveném v článku 6, odstavec 1, písmeno a) anebo článek 9, odstavec 2, písmeno a)

  Provozovatel údajů je Caleffi SpA

 • DETAILY PRO ODBĚRATELE+

  ÚVOD
  Podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, je zpracování osobních údajů založené na zásadách zákonnosti, spravedlnosti a transparentnosti, omezení účelů, minimalizaci údajů, jednoznačnosti, omezení uchovávání údajů, úplnosti, zachovávání důvěrnosti a zodpovědnosti.
  PROVOZOVATEL
  Provozovatel údajů je Caleffi SpA zastoupený GDPR ředitelem, Giovanni Montim.
  ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Účelem zpracování údajů je zasílání informací, komunikace a obchodních, technických nebo propagačních materiálů souvisejících s našimi produkty, aplikacemi nebo službami, včetně  informačních bulletinů, automaticky odeslanými (e-mail, SMS atď.) či jinými prostředky (poštovní služby)
  Právní základ pro zpracování Osobních údajů pro tyto účely je souhlas se zpracováním. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje, které mohou sestávat z identifikačních údajů jako jsou jméno a příjmení, název společnosti, poštovní adresa, e-mailová adresa,  pevná linka a/nebo mobilní telefonní číslo, identifikační číslo, samostatně vyhlášená profesionální nebo obchodní kategorie.
  SDÍLENÍ ÚDAJŮ A ODEVZDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM ZEMÍM
  Osobní údaje mohou být sdílené za výše uvedenými účely v odstavci 3 osobám pověřeným námi na zpracování osobních údajů úzce související s činnostmi zasílání informací,  informačních letáků atd.
  UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍ ÚDAJŮ
  Naše společnost bude dále zpracovávat Osobní údaje pokud nebude souhlas stažen; máte právo odebrat jakýkoli souhlas na zpracování údajů podle pokynů nebo písemně ​​na níže uvedené adrese.
  PRÁVA DOTČENÝCH OSOB
  Podle článku 13, odstavec 2, písmena b), c), d) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, je možné kontaktovat provozovatele údajů za účelem uplatnění práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů:
  · právo k přístupu (článek 15);
  · právo na opravu (článek 16);
  · právo na vymazání (článek 17);
  · právo na omezení (článek 18);
  · právo na přenosnost údajů (článek 20);
  · právo na vznesení námitek (21);
  · právo podat stížnost u dozorčího orgánu (77);
  · právo odvolat souhlas, v případě stanoveném v článku 6, odstavec 1, písmeno a) a nebo článek 9, odstavec 2, písmeno a)
  V případě, že jste chtěli získat informace nebo uplatnit práva udělené GDPR, kontaktujte s tímto Caleffi Privacy na této e-mailové adrese: privacy@caleffi.com