Gizlilik

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI+

  1) GİRİŞ

  CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak kişisel verilerin korunmasına önem veriyoruz.  CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde, işbu politikada yer alan veri sorumlusu Şirket tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen temel ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel kurallar açıklanmaktadır. Kişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

  VERİ SORUMLUSU:
  CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
  Şerifali Mah. Kızkalesi Sk. A Blok No: 1A1/49 Ümraniye / İstanbul
  (Mersis No: 0196076991100010)
  Kep Adresi: caleffi@hs01.kep.tr

  2) AMAÇ VE KAPSAM

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. Maddesinde yer alan düzenleme gereği, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme haklarına sahiptir. İşbu haklar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde de düzenlenmiştir.

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar belirlenmiştir. Şirketimizin kanun ve düzenlemelere uyumun sağlanması amacıyla, işbu Politika düzenlenmiş ve yayımlanmıştır.

  İşbu Politika, Şirket tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen; müşteri, ziyaretçi, tedarikçi, iş ortağı, hissadar, çalışan, çalışan adayı ve diğer üçüncü kişilerin başta olmak üzere tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin Şirket’in kural ve ilkelerini içermektedir.

  Şirketimiz, kişisel verilerin korunması hakkındaki uygulamalarımız ve yasal düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla, CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikasında değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır. Politikada yapılan değişikliklerin esaslı değişiklikler olması halinde veri ilgililerine, mevzuatta öngörülen ve Şirketimiz sahip olduğu kanallar aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır.

  3) KAVRAM VE TANIMLAR

  CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikasında kullanılan kavramlara ilişkin tanım ve açıklamalar şu şekildedir:

  KAVRAM TANIMI
  Açık Rıza

  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

  Anonim Hâle Getirme

  Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

  Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

  10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ.

  Çalışan/Çalışanlar

  CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde çalışan/çalışanlar.

  Kişisel Veri

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

  Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

  CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

  Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

  Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için düzenlenen politika.

  Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
  Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

  Özel Nitelikli Kişisel Veri

  Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

  Şirket

  CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ.

  Şirket İş Ortakları

  CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin ticari faaliyeti sırasında iş ortaklığı kurduğu gerçek ve tüzel kişiler.

  Şirket Tedarikçileri

  CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin ticari faaliyeti sırasında çalıştığı tedarikçiler.

  Veri İlgilisi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

  Veri İlgilisi Başvuru Formu

  Veri ilgililerinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklarına ilişkin başvurularına ilişkin form.

  Veri İşleyen

  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

  Veri Sorumlusu

  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

  10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ.

  4) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

  4.1) Kişisel Verilerin İşlenmesi Sürecince Benimsenen İlkeler

  Kanun’un 3/1-e. maddesi  uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir.

  Şirketimiz, Kanun’un 4. Maddesinde düzenlenen ve işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında belirtilen temel ilkeler çerçevesinde kişisel verileri işlemektedir:

   

  • Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma: Şirketimiz, kişisel verileri işleme süreçlerini, T.C. Anayasası başta olmak üzere, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanun ile ilgili tüm yönetmelik, tebliğler ve sair mevzuat ile uluslararası sözleşmeler dahil olmak üzere evrensel hukuk kurallarına uyumlu, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütmektedir.
  • Doğruluk ve Gerektiğinde Güncel Olma: Şirketimiz, veri ilgililerine ait kişisel verileri güncel olarak işlemekte, kişisel verilerin veri ilgililerince güncellenmesi için veri imkanlar sağlamakta ve kişisel verilerin maddi gerçeğe uygun ve doğru bir şekilde aktarımını sağlamaktadır.
  • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme: Şirketimiz, kişisel veri işleme süreçlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve işbu amaçlar ile ilgili olarak veri ilgililerini aydınlatma metinleri aracılığıyla açık ve net bir şekilde bilgilendirmektedir.
  • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: Şirketimiz tarafından hukuka uygun şekilde işlenen kişisel veriler, veri ilgilisine yapılan bildirilen amaç doğrultusunda gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.
  • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme: Şirketimiz, ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak kişisel verileri saklamakta ve muhafaza etmektedir. Söz konusu sürelerin sona ermesini takiben, ilgili mevzuat ve CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda, kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

   

  4.2) Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

  Şirketimiz, kişisel veri işleme süreç ve faaliyetlerini, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde düzenlenen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Bu kapsamda, yürütülen kişisel veri işleme süreç ve faaliyetleri aşağıda belirtilen şartların varlığı halinde gerçekleştirilmektedir:

   

  • Açık Rıza: Veri ilgilisine ait kişisel veri, veri ilgilisinin özgür iradesi ile, konu ile ilgili yeterli bilgilendirme sahibi olarak, tereddüde yer vermeyecek şekilde ve sadece işlemle sınırlı olarak rıza göstermesi halinde işlenmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2. maddesinde sayılan kişisel veri işleme istisna hükümlerinin varlığı durumunda veri ilgilisinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.
  • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi: Kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin Kanunlarda açıkça düzenleme bulunması halinde, kişisel veriler kanun çerçevesinde ve ilgili kanunlar ile sınırlı olarak işlenebilecektir.
  • Fiili İmkânsızlık: Veri ilgilisinin, rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmaması ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda kişisel veriler işlenebilecektir.
  • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması: Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olan hallerde, sözleşmenin taraflarına ait kişisel veriler işlenebilecektir.
  • Hukuki Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması: Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olduğu durumlarda, veri ilgilisine ait kişisel veriler işlenebilecektir.
  • Kişisel Verilerin Alenileştirmesi: Veri ilgilisi, kişisel verilerini alenileştirmişse, söz konusu alenileştirme amacıyla sınırlı olmak üzere kişisel veriler işlenebilecektir.
  • Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması: Kişisel verilerin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması durumunda, işbu zorunluluk uyarınca kişisel veriler işlenebilecektir.
  • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Zorunlu Olması: Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması kapsamında, veri ilgilisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde kişisel verileri işlenebilmektedir.

   

  4.3) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. Maddesi uyarınca; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

  Şirketimiz, kişisel veri işleme süreçlerinde, özel nitelikli veri işlenip işlenmediği hususunda titizlikle çalışmakta ve gerekli özeni göstermektedir. Özel nitelikli verilerin hassasiyetinin farkında olan Şirketimiz, işbu verilerin işlenmesinde ve korunmasında ilgili mevzuat ve Kurul tarafından yayımlanan rehberler uyarınca gerekli idari ve teknik tedbirleri almakta, aşağıda belirtilen şartlar dahilinde özel nitelikli kişisel verileri işlemektedir:

  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, veri ilgilisinin açık rızasıyla ya da kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.
  • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler ise, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

  5) KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

  Şirketimiz, veri ilgililerinin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat uyarınca hukuka uygun şekilde işlemektedir. İlgili mevzuatta ve işbu politikada düzenlenen şartlar uyarınca Şirketimiz aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla kişisel verilerinizi işlemektedir:

  KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

  Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

  Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Envanter Stoklama İşlerinin Yürütülmesi

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

  Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
  Gümrük İşlemlerinin Yürütülmesi Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

  İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

  İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

  Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

  Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  Müşteri Memnuniyeti Süreçlerinin Yürütülmesi

  Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

  Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

  Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

  Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Talep / Şikayetlerin Takibi

  Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülme

  Ücret Politikasının Yürütülmesi

  Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

  Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

   

  6) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

  Şirketimiz, kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca ve politikada belirlenmiş şartlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki veri sorumlusu veya veri işleyen sıfatıyla; iş ortaklarına, tedarikçilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile yetkili özel hukuk kişilerine, kişisel veri aktarım şartları dahilinde diğer üçüncü kişilere aktarabilir.

  6.1) Kişisel Verileri Aktarım Şartları

  Şirketimiz tarafından hukuka uygun şekilde işlenen kişisel veriler, işleme amaçları ile sınırlı şekilde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel Verileri üçüncü kişilere:

  • Veri ilgilisinin açık rızası var ise,
  • Kanunlarda öngörülmüş ise,
  • Veri ilgilisinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve veri ilgilisi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin aktarılması gerekli ise,
  • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel verilerin aktarımı zorunlu ise,
  • Veri ilgilisi tarafından alenileştirilmiş ise alenileştirme amacıyla sınırlı olarak,
  • Kişisel verilerin aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
  • Veri ilgilisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise veri ilgililerinin kişisel verileri aktarabilir.

  6.1.1) Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması

  Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Maddesi uyarınca, veri aktarımı süreçleri içerisinde yurt içerisindeki üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Veri aktarım süreçlerinde, mevzuatta ve işbu politikada (CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Madde 4) düzenlenen işleme şartlarına uygun şekilde işlem yapılmaktadır.

  6.1.2) Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

  Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca, yürüttüğü süreçler içerisinde işlediği kişisel verileri, mevzuatta ve işbu politikada düzenlenen kişisel veri işleme şartlarına (CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Madde 4) uygun şekilde ve aktarım yapılacak veri sorumlusunun/ilgilisinin bulunduğu ülkenin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilen ‘yeterli korumaya sahip ülkeler’den olması halinde yada ilgili yabancı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusunun/ilgilisinin yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve bu taahhüt doğrultusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun karar vermesi şartı ile yurtdışına aktarılabilmektedir.

  6.2) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Yurt Dışına Aktarılması

  Şirket, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda veri ilgilisine ait özel nitelikli kişisel verileri, aşağıdaki durumlarda yurt içindeki üçüncü kişilere ve/veya yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelerdeki üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

  • Veri ilgilisinin açık rızası olması halinde işlenmektedir,
  • Aşağıda yazılı şartların sağlanması durumunda veri ilgilisinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir:
   Veri ilgilisinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri, (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler), kanunlarda öngörülen hallerde,
   Veri ilgilisinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmektedir.
  KİŞİSEL VERİ AKTARIMI YAPILAN TARAFLAR
  Hissedarlar
  İş Ortakları
  İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
  Özel Hukuk Tüzel Kişileri
  Tedarikçiler
  Topluluk Şirketleri (CALEFFI S.p.A.)
  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

  7) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ, SAKLANMASI VE SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

  Kişisel verileriniz; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve diğer yöntemlerle, şirket merkezi, satış bayileri, Şirket internet sitesi, Şirket ürün tanıtım sitesi, Şirketin içe ve dışa dönük eğitim programları, tedarikçi ve iş ortağı şirketler ile her türlü ilişki gibi birtakım yollardan, işbu politikada belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuatta düzenlenen hukuki sebepler çerçevesinde kanundan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanmakta ve Şirket veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenmektedir.

  Şirket tarafından işlenen kişisel veriler, kanunlarda öngörülen veyahut sektörel teamüller uyarınca belirlenen sürelerde, verilerin işlenme amaçları göz önünde bulundurularak saklanmaktadır. Kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde, başkaca bir kanuni yükümlülük veya dayanak bulunmadığı sürece kişisel veriler, silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

  Kişisel verilerin silinmesi işlemi ile bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilir. Yine, kayıtlı oldukları evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinir. Kişisel verilerin yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak, kâğıt, dosya, CD, hard disk ve diğer araçlar gibi veri saklama amacıyla temin edilen ve kullanılan materyallerin yok edilmesini ifade eder. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi ise, verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

  8) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

  Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekte, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemekte ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun ve gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından alınan idari ve teknik tedbirler şu şekildedir:

  8.1) Şirketimiz Tarafından Alınan İdari Tedbirler

  • Şirketin, yürütmüş olduğu tüm faaliyetler departmanlar özelinde detaylı şekilde analiz ve tasnif edilmiş ve süreç-alt süreç bazlı bir kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır. Bu envanterdeki riskli alanlar ve boşluklar tespit edilerek gerekli hukuki ve teknik tedbirler alınmıştır.
  • Şirketin kişisel veri işleme süreçlerini düzenleyen ve ilgilileri kişisel veri işleme faaliyetleri konusunda bilgilendirebileceği kurumsal politikalar düzenlemiştir.
  • Veri ihlalinin önüne geçmek amacıyla ilgili politika ve prosedürler hazırlanmış olup, olası veri ihlali durumunda eylem planı belirlenmiş ve ilgili prosedürler düzenlenmiştir.
  • Veri minimizasyonu kuralı çerçevesinde kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmakta ve gerekli olmayan, güncelliğini yitirmiş ve artık bir amaca hizmet etmeyen kişisel veriler işlenmemektedir.
  • Şirketin iş birliği yaptığı kurumlar ile veri güvenliği kapsamında bayi ve tedarikçiler ile taahhütnameler akdedilmekte, akdedilen sözleşmelere veri güvenliğinin sağlanacağına ilişkin hükümler eklenmesi sağlanmaktadır.
  • Şirket çalışanları, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte, şirket içi farkındalık yaratılması amacıyla eğitimler gerçekleştirilmekte ve şirket çalışanları ile gizlilik taahhütnameleri akdedilmektedir.
  • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler gerçekleştirilmektedir.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuata uyumluluk amacıyla gerekli tüm idari tedbirler Şirket tarafından alınmaktadır.

  8.2) Şirketimiz Tarafından Alınan Teknik Tedbirler

  • Teknik konularda, Şirketin bilişim konusundaki iş ve işlemlerini gerçekleştirmek, güncel teknolojileri takip etmek ve ağ güveliği açısından gerekli sistemleri temin etmek amacıyla teknik destek hizmeti alınmaktadır.
  • Güncel teknolojik gelişmeler takip edilerek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında gerekli ve yeterli teknik tedbirler alınmaktadır.
  • Şirket tarafından, veri güvenliğini sağlayacak, bilişim saldırılarından koruyacak ve kişisel verilerin sızmasını engelleyecek sistemler uygulanmaktadır. Bu kapsamda, güncel anti-virüs sistemleri ve güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
  • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
  • Şirket tarafından işlenen bir takım kişisel veriler (özel nitelikli kişisel veriler), sadece yetkili olan kişiler tarafından ulaşılabilecek fiziki ve elektronik ortamlarda saklanmaktadır.
  • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
  • Şirket çalışanları arasında, erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
  • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
  • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır. Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
  • Çalışanların elektronik çalışma araçlarına, yalnızca kendilerinin bildikleri ve periyodik olarak değiştirilen şifreleme işlemi yapılmaktadır.

  8.3) Kişisel Verilerin İhlali Durumunda Alınacak Tedbirler

  Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde almış olduğu tedbirlere ilişkin gerekli denetimleri yapmaktadır. Şirket, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilere hukuka aykırı şekilde başkaları tarafından ulaşılması ve elde edilmesi halinde, bu durumu en kısa sürede ilgili veri ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilmesini sağlayacak organizasyona ve yönetim planına sahiptir. Bu kapsamda, yaşanabilecek veri ihlali durumlarında yönetim sürecinin belirlenmesi amacıyla “Olay Yönetim Prosedürü” düzenlenmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle kamuoyuna ilan edilebilecektir.

  9) VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN VERİ İLGİLİSİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ İLGİLİSİ HAKLARI

  9.1) Aydınlatma Yükümlülüğü

  Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak kişisel veri ilgililerini, veri işlenen her süreç ve faaliyette ayrı ayrı bilgilendirmekte ve veri ilgililerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda; veri sorumlusu bilgileri, işlenen verilerin hangi amaçlarla işlendiği, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, işlenen verilerin hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

  9.2) Veri İlgilisi Hakları

  Kişisel veri ilgilileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca aşağıda yazılı haklara sahiptirler:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  9.3) Veri İlgilisi Tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru

  Veri ilgilisi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca tanınan haklarına ilişkin taleplerini, yine aynı kanunun 13. Maddesi doğrultusunda ilgili yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusu şirketimize iletebilir. Veri ilgilisi, şirketimiz tarafından hazırlanmış olan “Veri İlgilisi Başvuru Formu”ndan yararlanarak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yöntemler ile başvuruda bulunabilecektir.

  9.4) Veri İlgilisi Başvurusunun Değerlendirilmesi

  Veri ilgililerinin kişisel verilerine ilişkin talepleri, Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ doğrultusunda Şirketimizce değerlendirilecektir. Şirketimiz, veri ilgilisinin usulüne uygun talebini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

  10) YÜRÜRLÜK

  İşbu politika, CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ A.Ş. yetkilisi Genel Müdür’ün imzalaması ile yürürlüğe girer. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yürürlükte bulunan mevzuat ile işbu Politika arasında çelişki bulunması halinde, Şirket yürürlükte bulunan mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

  İşbu politika, tüm veri ilgililerinin erişimine açık şekilde Şirketin internet sitesinde (https://www.caleffi.com/turkey/tr) yayımlanır. İlgili mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklik ve yeniliklere paralel olarak, İşbu politika güncellenecek ve tüm veri ilgililerinin bilgisine sunulacaktır.

  KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ (EK-1)

  Şirket tarafından kanun ve işbu politikada belirlenen şartlar çerçevesinde işlenen kişisel veri kategorileri şu şekildedir:

  KATEGORİ AÇIKLAMA

  Kimlik Bilgisi

  Veri ilgilisinin kimliğine ilişkin kişisel verilerdir.  (Ad soyad, T.C. kimlik numarası, Doğum tarihi, Doğum yeri vb.)

  İletişim Bilgisi

  Veri ilgilisi ile iletişim kurulması amacıyla işlenen verilerdir (Sabit telefon numarası, Cep telefon numarası, Fax numarası, Adres bilgisi, e-posta adresi)

  Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

  Şirketin ve veri ilgilisinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla veya veri sorumlusunun yükümlülüğü gereği, kişisel veri ilgilisinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki kişisel verilerdir.  (Veri ilgilisi eşi, annesi, babası, çocuk/ları vb.)

  İşlem Güvenliği Bilgisi

  Şirketin ticari işlerini yürütürken idari, hukuki veya ticari güvenliğini sağlanması amacıyla işlenen verilerdir.

  Müşteri İşlem Bilgisi

  Şirketin müşteriler ile ilişkisi ve müşterilerin talep, şikâyet ve önerileri sonucunda işlenen kişisel verilerdir.

  Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

  Şirketin merkezi ve ofisleri içerisinde iken çeşitli araçlar ile işlenen kişisel verilerdir.

  Çalışan Adayı Bilgisi

  Şirketimizde istihdam etmek üzere görüşme gerçekleştirilen ya da şirketimizde çalışmak üzere talepte bulunan çalışan adaylarına ait kişisel verilerdir.

  Özlük Bilgisi

  Şirketimiz çalışanlarına ait ilgili mevzuat kapsamında ya da sözleşme ilişkisi gereği işlenen verilerdir.

  Mesleki Deneyim Bilgisi

  Çalışan ya da çalışan adaylarının mesleki deneyimlerine ilişkin işlenen verilerdir.

  Risk Yönetimi Bilgisi

  Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için uygun şekilde işlenen kişisel verilerdir.

  Finansal Bilgi

  Veri ilgilisi ile Şirket arasında gerçekleşen her türlü finansal ilişki sonucu işlenen kişisel verilerdir.

  Hukuki İşlem Bilgisi

  Şirketin hak ve alacaklarının tespiti, takibi ve ifası amacıyla işlenen kişisel verilerdir.

  Talep ve Şikayet Bilgisi

  Şirkete gelen tüm talep ve şikayetlere ilişkin verilerdir.

  Görsel ve İşitsel Veriler

  Şirketin faaliyetleri kapsamında işlediği, veri ilgililerine ait görsel ve işitsel verilerdir.

  Özel Nitelikli Kişisel Veri

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (Sağlık verileri, biyometrik veriler, din bilgisi veya üye olunan dernek bilgisi vb.)

  Diğer

  İlgili kategorşye dahil edilemeyen ancak Şirket tarafından işlenen diğer verilerdir. (Unvan, büro sicil no, tescil no vb.)

  KİŞİSEL VERİ İLGİLİSİ KATEGORİLERİ (EK-2)

  Şirket tarafından kanun ve işbu politikada belirlenen şartlar çerçevesinde işlenen kişisel veri sahipleri/ilgilileri kategorileri şu şekildedir:

  KATEGORİ AÇIKLAMA

  Çalışan Adayı

  Şirkete iş başvurusunda bulunmuş ya da başkaca yollar ile kişisel verilerini şirket ile paylaşmış olan gerçek kişiler.

  Müşteri

  Şirketin sunduğu ürün ve/hizmetlerden faydalanan, kullanan gerçek kişiler.

  Merkez Ofis Yetkilisi/ Çalışanı

  CALEFFI S.P.A. merkez ofis yetkili ya da çalışanı gerçek kişiler

  Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

  Şirketten ürün/hizmet talep etme potansiyeli taşıyan/potansiyel müşteri gerçek kişiler.

  Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı

  Şirket ile birlikte iş birliği yapan tedarikçi kurumların yetkilileri, ortakları ve çalışanları gerçek kişiler.

  Şirket Ortak ve Yetkilileri

  Şirketin ortağı ve/veya yetkilileri gerçek kişiler.
  Ziyaretçi

  Şirketimizin merkezine veya ofislerine, internet sitelerine veya diğer tüm şirket mecralarına herhangi bir sebep ile ziyaret eden gerçek kişiler.

  Diğer  

  CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında olmayan kişisel verileri işlenen diğer gerçek kişiler.

   

  “Veri İlgilisi Başvuru Formu”na ulaşmak için tıklayınız.

   

 • ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ+

  CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
  ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

  CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz. Detaylı bilgi için https://www.caleffi.com/turkey/tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyebilirsiniz.


  VERİ SORUMLUSU:
  CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
  Şerifali Mah. Kızkalesi Sk. A Blok No: 1A1/49 Ümraniye / İSTANBUL
  (Mersis No: 0196076991100010)
  Kep Adresi: caleffi@hs01.kep.tr

  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

  Kişisel verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya Şirket faaliyetleri doğrultusunda daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu çerçevede, “Ad, Soyad, İletişim Adresi, Telefon Numarası, E-posta Adresi, Çalıştığı Şirket ve/veya Departman, Unvan, Meslek Bilgisi, Sipariş Bilgisi, Talep ve Şikayet Bilgisi” gibi kişisel verileriniz işlenebilmektedir

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

  Şirket tarafından söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir.
  Şirket tarafından işlenen kişisel veriler, ziyaretçilerimize en uygun hizmeti sunabilmek, ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, talep ve şikayetleri toplamak ve değerlendirmek, sipariş bilgilerini alıp gerekli departman ile ilişki kurulması, ziyaretçilerimizin talepleri doğrultusunda stok sorgularının yapılması, Şirket’in yetkili bayileri ile ziyaretçilerimiz arasında iletişimin sağlanması ve iş yeri güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  Kişisel verileriniz, Şirketin merkez ofis ya da diğer ofislerine yapmış olduğunuz ziyaretlerde, Şirket’e ait telefon hatlarını aranması, e-posta adreslerine mail gönderilmesi, internet sitelerindeki iletişim formlarının doldurulması, yetkili satıcı/bayilerimiz veya Şirket çalışanları ile iletişime geçilmesi ve diğer elektronik veya fiziksel ortamlarda otomatik ya da otomatik olmayan yollar ile toplanmaktadır.

  İşbu aydınlatma metninde belirtilen ve Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, ziyaretçilerimiz ile kurumsal iletişimin sağlanabilmesi, sipariş bilgilerinin alınması ve sözleşme ilişkisinin kurulabilmesi amacıyla, Kanun’un 5/2-c maddesinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak, iş yeri güvenliğinin sağlanması açısında ise Kanun’un 5/2-f maddesinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

  KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

  Şirketimiz, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak bayilerimize, tedarikçi ve iş ortağı şirketler veya talep edilmesi durumunda kanunen yetkili kamu ve özel kurumlar veya yurtiçinde ve/veya yurtdışında ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

  KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARINIZ

  Veri ilgilisi olarak CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ne başvurarak;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ne iletmeniz durumunda CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir. Şirketimiz tarafından hazırlanmış olan “Veri İlgilisi Başvuru Formu”ndan yararlanarak, taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz.

  “Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verilerimin güncel ve doğru olduğunu, veri sorumlusu CALEFFI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.”