Privacy

 • GDPR: Informatie over de verwerking van persoonsgegevens op grond van art. 13 van Verordening (EU) 2016/679+

  Verordening (EU) 679 van 27 april 2016 voorziet in de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

  In overeenstemming met art. 13 van Verordening (EU) 2016/679 is de verwerking van persoonsgegevens ter bescherming van de privacy en rechten van de betrokkene gebaseerd op de principes van wettigheid, eerlijkheid en transparantie, beperking van doel, minimalisering van gegevens, exactheid, beperking van bewaartermijn, volledigheid, vertrouwelijkheid en verantwoordelijkheid.

  Het doel van de verwerking is de opname van persoonsgegevens in klanten- en leveranciersbestanden voor het beheer van pre-contractuele activiteiten (aanbiedingen en offertes), contractuele verkoop/aankoop van producten en diensten, interne operationele of administratieve vereisten, alsmede boekhoudkundige, fiscale en statutaire aspecten en hieraan gerelateerde vereisten.

  De verwerking zal door specifiek geautoriseerde personen worden uitgevoerd op de volgende wijzen: elektronische verwerking en verwerking op tastbaar materiaal (hardcopy).

  Voorziening van de gegevens is verplicht voor de registratie van facturen en voor alle vereisten aangaande onze contractuele relaties.

  Als de gegevens niet worden verstrekt, kan dit leiden tot het niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van het contract en tot het niet voortzetten of slechts gedeeltelijk voortzetten van de relatie.

  De personen belast met de verwerking aan wie de persoonsgegevens (identificatiegegevens, boekhoudkundige en fiscale gegevens) kunnen worden verstrekt, zijn onder meer:

  •  personen die werkzaam zijn op het administratieve vlak binnen ons bedrijf;
  • externe personen die fiscale, boekhoudkundige en IT-administratieve taken kunnen verrichten voor ons bedrijf, evenals transportoperators;
  • banken voor het beheer van betalingen en incasso's die voortvloeien uit de uitvoering van de contracten;
  • personen wiens recht op toegang tot de gegevens wordt verleend door specifieke wetten of voorschriften;
  • andere personen die bij wet zijn geïdentificeerd.

  De verzamelde gegevens worden op de juiste wijze bewaard voor een maximale periode van 10 jaar, conform art. 2220 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek of, conform art. 13, par.. 2, letter a), tweede gedeelte, van Verordening (EU) 2016/679, voor een variabele periode, op basis van criteria die een evenwicht vinden tussen de legitieme belangen van het bedrijf (gekoppeld aan belastingcontroles, speciale handelscorrespondentie, zoals speciale en andersoortige geschillen, betalingsachterstanden, juridische zaken, periodieke aankopen, statistische doeleinden, productie- en kwaliteitsbeheer).

  De verspreiding van de gegevens zal onder geen beding plaatsvinden (verspreiding = communicatie naar niet-gespecificeerde personen)

   
  In overeenstemming met art. 13, par. 2, letters b), c), d) van Verordening (EU) 2016/679, is het mogelijk om contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke ter uitoefening van de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

  • recht op inzage (art. 15);
  • recht op rectificatie (art. 16);
  • recht op gegevenswissing (art. 17);
  • recht op beperking (art. 18);
  • recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20);
  • recht van bezwaar (art. 21);
  • recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77);
  • recht om de gegeven toestemming in te trekken, in de gevallen bedoeld in art. 6, par. 1, letter a) of art. 9, par. 2, letter a)

   
  De gegevensverantwoordelijke is Caleffi International N.V.

 • SPECIFICATIES VOOR DE NIEUWSBRIEFABONNEES+

  INLEIDING
  Overeenkomstig art. 13 van Verordening (EU) 2016/679 (GDPR) verbindt ons bedrijf zich ertoe persoonsgegevens steeds te verwerken in overeenstemming met de beginselen van rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie, doelbinding en opslagbeperking, minimale gegevensverwerking, juistheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

  VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
  De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Caleffi International NV, vertegenwoordigd door de aangestelde GDPR Director, Mauro Manfredi.

  DOELEINDE, RECHTSGROND EN CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS
  De gegevens worden verwerkt met het doel informatie, communicatie en materiaal van commerciële, technische of promotionele aard met betrekking tot onze producten, toepassingen en diensten, waaronder nieuwsbrieven, te verzenden met behulp van geautomatiseerde (e-mail, sms enz.) of andere instrumenten (papieren post).
  De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens voor die doeleinden is de toestemming voor de verwerking.
  De verwerkingsverantwoordelijke zal persoonsgegevens verwerken die kunnen bestaan uit identificatiegegevens zoals naam en achternaam, bedrijfsnaam, postadres, e-mailadres, persoonlijk en/of mobiel telefoonnummer, ID-nummer, zelfverklaarde professionele of zakelijke categorie.

  GEGEVENSUITWISSELING EN DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE LANDEN
  Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld voor de doeleinden vermeld in deel 3 hierboven, met personen die door ons zijn gemachtigd om persoonsgegevens te verwerken voor de activiteiten die strikt verband houden met de verzending van commerciële informatie, nieuwsbrieven enz.

  BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS
  Ons bedrijf zal de verstrekte persoonsgegevens blijven verwerken totdat de toestemming wordt ingetrokken; u kunt het recht om de toestemming in te trekken uitoefenen door de instructies te volgen of door te schrijven naar het onderstaande adres.

  RECHTEN VAN DE BETROKKENEN
  Overeenkomstig art. 13, lid 2, punten b), c) en d), van Verordening (EU) 2016/679 kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke om de volgende rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens te doen gelden:
  · recht van inzage (art. 15);
  · recht op rectificatie (art. 16);
  · recht op gegevenswissing (art. 17);
  · recht op beperking (art. 18);
  · recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20);
  · recht van bezwaar (art. 21);
  · recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77);
  · recht om de toestemming in te trekken, in de gevallen bedoeld in art. 6, lid 1, punt a), of art. 9, lid 2, punt a).

  Wilt u meer informatie of wilt u de door de GDPR verleende rechten uitoefenen? Neem dan contact op met het Caleffi Privacy Team op het volgende e-mailadres: info.nl@caleffi.com.