26 Květen 2017

Caleffi a nová verze normy UNI EN ISO 9001:2015

Caleffi je jedna z prvních italských firem, která si zažádala a získala certifikaci nové optimalizované verze normy UNI EN ISO 9001:2015. Tentokrát se však nejedná o rutinní obnovení platnosti: nová verze normy vyžaduje výrazně hlubší analýzy týkající se celokorporátního ekosystému. Kompletní organizace a její vzhled byly podrobeny důkladnému hodnocení ze všech možných úhlů pohledu.  - hodnocení jejího okolí, referenčních trhů, dodavatelů a partnerů, sociálních scénářů a vnitřních zdrojů (lidských, finančních a materiálních) s cílem identifikovat a zvládnout možná rizika a příležitosti. je zřejmé, že musela být zavedena celá řada opatření, jejichž cílem je zvýšit efektivitu systémů řízení a ochrany cenného majetku.

Jinými slovy management musel provést komplexní a důkladnou SWOT analýzu společnosti tak, aby by byly brány v potaz potřeby a očekávání "zájmových" a zúčastněných stran.


Abyste si mohli udělat lepší obrázek, pojďme si nyní stručně popsat cestu, kterou jsme prošli:

  • Popis organizace a identifikace cenných aktiv proti vnitřnímu a vnějšímu kontextu

  • Identifikace v kontextu vnitřních a vnějších záležitostí (Analýza PEST - politické a právní faktory, technologické faktory, konkurenční faktory, tržní faktory, kulturní a sociální faktory, ekonomické, enviromentální a územní faktory, hodnoty a etické faktory, kulturní faktory a znalosti organizace)

  • Analýza stávající situace každého faktoru ve srovnání s očekávanou / předpovídanou situací

  • Identifikace potřeb a očekávání zájmových stran (zúčastněných stran)

  • Identifikace a vyhodnocení rizik a příležitostí: každá událost byla vyhodnocena podle sdíleného klasifikačního schématu tak, aby se získaly indexové hodnoty, které mají podpořit panel managementu užitečnými náhledy. Ty umožní manažerům přijímat správnější rozhodnutí.


Tato analýza se týkala všech oddělení společnosti po více než rok a byla obrovskou příležitostí ke shromažďování znalostí z hlediska řízení.

Dokončení procesu certifikace však neznamená konec ověřovacího procesu. Vždy nám bylo jasné, že certifikace není jen o získání potvrzení a následné úlevě, ba právě naopak. Jde nám o kontinuální proces neustálých aktualizací stavu, které v čase pokračují. Nová verze normy UNI EN ISO 9001: 2015 spustila revizi na nejvyšší úrovni, která přináší společnosti značnou přidanou hodnotu a současně zvyšuje garanci hodnoty pro všechny zúčastněné strany. Dá se to považovat za samozřejmost, která vede k lepšímu uvědomění si dostupných příležitostí a stávajících silných stránek ve srovnání s jakýmikoli limity a překážkami, které je třeba překonat a řešit. Současně tohle všechno navyšuje úroveň efektivity všech systémů managementu společnosti.