Domestic Water Sizer Caleffi - nuova app

NOVA APLIKACIJA ZA PAMETNE TELEFONE I TABLETE

Datum

Naziv aplikacije je Caleffi Domestic Water Sizer  i ona omogućava brzo i tačno dimenzionisanje glavnih komponenti sistema za pripremu sanitarne vode. Ovo je mobilna verzija programa za dimenzionisanje koji je već dostupan na našem sajtu za pristup sa desktop računara.  Aplikacija je napravljena jer Caleffi želi da bude uz vas tokom celog vašeg radnog dana od kancelarije do gradilišta. Kako aplikacija funcioniše i koje su njene karakteristike ? Ukratko ćemo Vam opisati.

Na osnovu unetih potrebnih podataka iz projekta, biće predloženi proizvodi koji su odgovarajući za date uslove. Aplikacija omogućava da se izveštaj o odabiru sačuva u PDF formatu prikazujući unete parametre, izračunate vrednosti i sa tehničkom dokumentacijom kao dodatkom.

Moguće je brzo dimenzionisanje sledećih komponenti:


• Regulatora pritiska.
Unošenjem radnih parametara ( ulaznog pritiska, željenog izlaznog pritiska na reduciru, radne temperature) i projektovanog protoka ( koji i ako nije zadat  može biti izračunat pomoću alata u okviru aplikacije, unošenjem vrste i broja standardnih potrošača) i zahvaljujući automatskom proračunu brzine strujanja radnog fluda, biće preporučeni Caleffi artikli (njihovi kodovi), koji su optimalni za datu instalaciju.


•    Mešnih ventila.
Kao i u slučaju reducira pritiska projektovani protok, ako je nepoznat, može se izračunati korišćenjem alata u okviru aplikacije. Nakon što se odabere tip mešnog ventila, bilo da je termostatski, sa elekro pogonom ili namenjem solarno - termalnim sistemima,  Caleffi artikli ( njihovi kodovi) biće predloženi vodeći računa o optimalnom padu pritiska na ventilu koji garantuje pravilno mešanje fluida i podešavanje temperature.


•    Akumulacionih bojlera.
U slučaju sistema za centralnu pripremu sanitarne tople vode, aplikacija omogućava izračunavanje potrebne zapremine akumulacionog bojlera na osnovu broja i vrste najčešćih kategorija potrošača. Ovaj podatak se sada može iskoristiti za izbor vrste i veličine ekspanzione posude.


•    Ekspanzionih posuda.
Zapremina ekpanzione posude se može izračunati unošenjem radnih parametara ( ulazni pritisak akumulacionog bojlera, podešeni pritisak sigurnosnog ventila, temperatura u akumulacionom bojleru). Rešenje se predlaže za slučaj sa jednom ili dve posebne ekspanzione posude.