26 May 2017

Caleffi dhe versioni i ri i standardit UNI EN ISO 9001: 2015

Caleffi ishte një nga kompanitë e para në Itali që kishte kërkuar dhe marrë një çertifikatë për përmirësimin e standardit të ri UNI EN ISO 9001: 2015. Megjithatë, këtë herë,  ky nuk ishte vetëm një përditësim i zakonshëm: versioni i ri i standardit kërkonte analizë shumë më të thellë, duke vënë në pikëpyetje të gjithë ekosistemin e korporatës. E gjithë organizata duhej të rishikonte perspektivën e saj të korporatës nga të gjitha këndvështrimet e mundshme - duke vlerësuar ambjentin përreth, tregjet referuese, furnizuesit dhe partnerët, skenarin social dhe burimet e brendshme (njerëzore, financiare dhe materiale) në mënyrë që të identifikonte dhe administronte rreziqet dhe mundësitë. Duket qartë se një sërë veprimesh duhej të ndërmerreshin në mënyrë që të rritej efikasiteti i sistemeve të menaxhimit dhe të mbroheshin pasuritë e vlefshme.

Me fjalë të tjera, ekipit drejtues ju desh të bënte një analizë komplekse dhe të plotë SWOT të kompanisë, pa lënë pas dore nevojat dhe pritshmëritë e  "Palëve të Interesuara" (aktorëve kryesorë).


Tani, le të përshkruajmë shkurtimisht itinerarin që kemi ndjekur, për t'ju dhënë një ide të punës së ndërmarrë:

  • Përshkrimi i organizatës dhe identifikimi i pasurive të vlefshme të shqyrtuara kundrejt kontekstit të brendshëm dhe të jashtëm
  • Identifikimi i çështjeve të kontekstit të brendshëm / jashtëm (analiza PEST - faktorët politikë dhe ligjorë, faktorët teknologjikë, faktorët konkurues, faktorët e tregut, faktorët kulturorë dhe socialë, faktorët ekonomikë, mjedisorë dhe territorialë, faktorët e vlerave dhe ato etikë, faktorët kulturorë dhe njohuria e organizatës).
  • Analiza e secilit prej faktorëve në gjendjen ekzistuese në krahasim me situatën e pritur / parashikuar.
  • Identifikimi i nevojave dhe pritshmërive të "Palëve të Interesuara" (aktorët kryesorë). 
  • Identifikimi dhe vlerësimi i rreziqeve dhe i mundësive: çdo rast u vlerësua sipas një skeme klasifikimi të përbashkët, në mënyrë që të siguroheshin treguesit që synonin të përmirësonin panelin e menaxhimit me njohuri të dobishme, duke u lejuar menaxherëve të merrnin vendime më të mira.

Për më shumë se një vit, analiza përfshiu të gjitha Departamentet dhe ishte një mundësi e madhe për të mbledhur njohuritë në aspektin e menaxhimit.

Por përvoja nuk përfundoi me mbarimin e procesit të certifikimit. Nuk ishte asnjëherë thjesht një fotografi çasti e një momenti në kohë për t'u vënë mënjanë sapo të merrej miratimi zyrtar. Është një tablo e gjallë e cila përditësohet vazhdimisht me kalimin e kohës. Versioni i ri i standardit UNI EN ISO 9001: 2015 shkaktoi një kontroll të përgjithshëm të nivelit të lartë, i cili do të sillte një vlerë të konsiderueshme shtesë për kompaninë dhe në të njëjtën kohë do të rriste vlerën e garantuar për të gjithë aktorët kryesorë. Kjo pothuajse shkon pa thënë, por çon në një vetëdije më të madhe mbi mundësitë e disponueshme dhe të pikave të forta ekzistuese në krahasim me çdo kufizim që duhet të tejkalohet ose problemet që duhen zgjidhur. Natyrisht, e gjithë kjo ngre në mënyrë të pashmangshme nivelet e efikasitetit të të gjitha sistemeve të menaxhimit.