Filtro defangatore autopulente DIRTMAGCLEAN®

DIRTMAGCLEAN® da više nikada ne brinete o održavanju sistema

Datum

Energetska reklasifikacija sistema grejanja i klimatizacije koja se sprovodi u zadnjih nekoliko godina skrenula je pažnju na problem koji je uvek postojao, ali koji je do sada ostajao nezapažen: prisustvo nečistoća nastalih usled korozije i nepravilnog održavanja sistema tokom vremena.

Ova nečistoća, obično poreklom od gvožđa, može da blokira i ozbiljno ošteti moderne uređaje koji su instalirani da bi povećali efikasnost sistema kao što su kondenzacioni kotlovi, pumpe s promenjljivim brojem obrtaja i regulacioni ventili.

Iz tog razloga kvalitet vode koja se koristi u sistemu se mora poboljšati kako bi bio na nivou komponenti sistema koje su u njemu instalirane. Ovo je jedini način da sistem radi sa maksimalnom efikasnošću i da se troškovi održavanja smanje. Tokom godina predstavljeni su mnogi veoma efikasni uređaji za čišćenje, ali su često imali tehnička ograničenja koja su ih činila pogodnim samo za određene tipove sistema.

Na primer, efikasnost filtera opada pojavom čestica koje su veoma  male veličine, uz značajno povećanje pada pritiska na uređaju za čišćenje u okviru sistema. Takođe, filter je element podložan začepljenjima, što dalje zahteva čestu kontrolu i održavanje.

Odvajači nečistoće – posebno verzije s ugrađenim magnetima su se pokazali uspešnim kao manje podložni blokadi i sa mogućnošću da zadrže i manje čestice. Njihovo ograničenje je održavanje funkcije u sledećim koracima, odnosno potreba za nadzorom od strane ljudi.

Ispravljanje ovih nedostataka bila je motivacija Caleffi-ja tokom razvoja najnovijeg proizvoda za tretman vode.

Da bi se ispunio delikatan zadatak čišćenja sistema koji sadrži veliku količinu zaostalih nečistoća, ključno je bilo dizajnirati proizvod koji može da zadovolji najviše standarde za čišćenje, istovremeno zadržavajući sve prednosti različitih komponenti od kojih se sastoji. Automatski  mehanizam za čišćenje,  koji svodi na minimum intervencije id strane ljudi u svrhu održavanja, je napravljen i na taj način je nastao magnetni separator i filter DIRTMAGCLEAN sa mogućnošću samočišćenja.

Prednosti samočišćećeg magnetnog odvajača nečistoće i filtera DIRTMAGCLEAN®

Ovaj uređaj u sebi kombinuje mogućnost potpunog odstranjivanja nečistoća magnetnog odvajača nečistoće, dodajući na to veliku prednost u vidu periodičnog  samočišćenja u pravilnim vremenskim intervalima u skladu s pridpodešenim rasporedom ili kada se dostigne određeni nivo začepljenja koji se automatski detektuje.

Preporučujemo instaliranje DIRTMAGCLEAN u većim sistemima centralnog grejanja kao i u sistemima klimatizacije srednje veličine, u cilju potpunog uklanjanja nečistoća i naslaga.

Uređaj, kako je prethodno napomenuto, kombinuje princip taloženja ( odvajanjem velike količine nečistoća u komori za odvajanje  koja se nalazi van glavne struje fluida) sa dejstvom specifičnih elemenata za filtriranje kroz koje prolazi sva voda u ssistemu. Sito filtera sa veoma malim promerom blokira čestice čak i do veličine  od samo  2 µm. U isto vreme, feromagnetne čestice se odvajaju putem magneta na površinama elemenata koji mehaničkim putem čiste.

Sve ovo garantuje totalnu čistoću radnog fluida, uz održavanje vrednosti pada pritiska u prihvatljivim granicama uprkos procesu postepenog zasićenja.

Nakon što se komora za sakupljanje nečistoće isprazni, unutrašnji elementi za filtraciju započinju obrtno kretanje ka vodenim mlaznicama velike brzine i četkama koje skidaju površinsku nečistoću, koja upada u komoru za sakupljanje koje se zatim prazni. U završnoj fazi procesa, DIRTMAGCLEAN se dopunjava čistom vodom sve dok se ne dostigne potrebna vrednost pritiska u sistemu.

Još jedna inovacija koja zaslužuje da se posebno pomene ? Upravljanje samočišćenjem magnetnog odvajača nečistoće i filtera, može se ostvariti ili preko ugrađenog regulatora ili daljinskim putem preko BMS sistema sa MODBUS-RTU protokolom.


Pogledajte VIDEO o Caleffi DIRTMAGCLEAN®