PRETRAŽITE KATEGORIJE

Filtri

Filtracija je fizikalno-mehanički proces u kojem se sredstvo u kretanju odvaja od čvrstih čestica disperziranih u njemu pomoću „hvatanja” čestica poroznim sitom za filtriranje kroz koje sredstvo prolazi. Na situ se prilikom prvog prolaza zadržavaju sve čestice veće od promjera mreže za filtriranje.

Filtri s prirubnicom za sustave kućne tople vode