Privacy

 • GDPR: Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform art. 13 din Reg. (UE) 2016/679+

  Regulamentul (UE) 679 din 27 aprilie 2016 prevede protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
  Conform art. 13 din Reg. (UE) 2016/679, prelucrarea informațiilor cu caracter personal se întemeiază pe principiile legalității, corectitudinii și transparenței, limitării scopului, minimizării datelor, exactității, limitării reținerii, caracterului complet, confidențialității și responsabilității, pentru a proteja confidențialitatea și drepturile persoanei vizate.
  Scopul prelucrării este includerea datelor personale în dosarele clienților și furnizorilor pentru a gestiona activitățile precontractuale (ofertele și cotațiile), vânzările / achizițiile contractuale de produse și servicii, cerințele interne operaționale sau administrative, precum și contabilitatea, impozitarea și aspectele statutare și cerințe conexe.
  Prelucrarea va fi efectuată de către persoane autorizate în mod special în următoarele moduri: prelucrarea electronică și pe suport de hârtie. Furnizarea datelor este obligatorie pentru înregistrarea facturilor și pentru toate cerințele referitoare la raporturile noastre contractuale.
  Orice neîndeplinire a furnizării datelor poate conduce la neîndeplinirea sau la executarea parțială a contractului și la imposibilitatea continuării sau la continuarea parțială a raporturilor. Persoanele însărcinate cu prelucrarea cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal (date de identificare, contabilitate și fiscalitate) includ:
  · persoanele care lucrează în zona administrativă a societăţii noastre;
  · persoane externe care pot îndeplini sarcini fiscale, contabile și de administrare IT pentru societatea
  noastră, precum și operatori de transport;
  · bănci pentru gestionarea plăților și a colectărilor rezultate din executarea contractelor;
  · persoanele ale căror drepturi de acces la date sunt acordate prin legi sau reglementări specifice;
  · alte persoane identificate prin lege.
  Datele colectate vor fi păstrate în mod corespunzător pentru o perioadă maximă de 10 ani, în conformitate cu art. 2220 din Codul civil italian sau, potrivit art. 13, par. 2, litera a) a doua parte a Regulamentului nr. (UE) 2016/679, pentru o perioadă variabilă, pe baza unor criterii care echilibrează interesele legitime ale societății (legate de auditul fiscal, orice corespondență comercială specială, cum ar fi scopurile cu privire la litigiile speciale și alte tipuri de litigii, plățile întârziate, gestionarea statistică, producția și managementul calității).

  Nu există nicio posibilitate ca datele să fie diseminate (diseminare = comunicare către persoane nespecificate)
  Conform art. 13, par. 2, literele b), c), d) din Reg. (UE) 2016/679, este posibil să contactați operatorul de date pentru a exercita următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal:
  • dreptul la acces (art.15);
  • dreptul la rectificare (art. 16);
  • dreptul de ștergere (art. 17);
  • dreptul la restricționare (art. 18);
  • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);
  • dreptul la obiect (art. 21);
  • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77);
  • dreptul de revocare a consimțământului, în cazurile prevăzute la art. 6, par. 1, lit. a) sau art. 9,
  par. 2, litera a)
   
  Operatorul de date este Caleffi SpA

 • SPECIFICAȚII PENTRU ABONAȚII LA NEWSLETTER+

  INTRODUCERE
  În temeiul art. 13 din regulamentul UE 2016/679 (RGPD = Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal) societatea noastră este implicată în mod constant în prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în conformitate cu principiile de legalitate, corectitudine, transparență, limitare a scopului și stocării, minimizare a datelor, acuratețe, integritate și confidențialitate.
  OPERATORUL
  Operatorul de date cu caracter personal este Caleffi SpA, reprezentat de Administratorul numit pentru GDPR, Giovanni Monti.   
  SCOPUL, BAZA LEGALĂ ȘI CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL
  Datele sunt prelucrate în scopul transmiterii de informații, comunicări și materiale de natură comercială, tehnică sau promoțională referitoare la produsele, aplicațiile și serviciile noastre, inclusiv newsletter-e, trimise utilizând automate (e-mail, mesaje text etc.) sau alte instrumente (corespondență pe suport de hârtie).   
  Baza legală pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pentru aceste scopuri este acordul pentru prelucrare. 
  OPERATORUL va prelucra Datele cu Caracter Personal care pot consta în date de identificare, cum ar fi nume și prenume, denumirea societății, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon mobil și/sau de acasă, un număr de document de identitate, categorie profesională sau de afaceri autodeclarată. 
  PARTAJAREA DATELOR ȘI TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL CĂTRE ȚĂRI TERȚE       
  Datele cu Caracter Personal pot fi partajate pentru scopurile indicate în secțiunea 3 de mai sus, cu persoane autorizate de noi pentru a prelucra Date cu Caracter Personal pentru activitățile strict referitoare la transmiterea de informații comerciale, newsletter-e, etc.

  PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL           
  Societatea noastră va continua să prelucreze Datele cu Caracter Personal furnizate până la retragerea consimțământului; vă puteți exercita dreptul de a retrage consimțământul urmând instrucțiunile sau scris la adresa de mai jos.      
  DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE         
  În temeiul art. par. 2, literele b), c), d) din Reg. (UE) 2016/679, este posibil să contactați operatorul de date pentru a exercita următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal:
  · dreptul la acces (art. 15);       
  · dreptul la rectificare (art. 16); 
  · dreptul la ștergere (art. 17);   
  · dreptul la restricționare (art. 18);        
  · dreptul la data portabilitate (art. 20);  
  · dreptul l\a obiect (art. 21);      
  · dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77);            
  · dreptul de revocare a consimțământului, în cazurile prevăzute la art. 6, par. 1, lit. a) sau art. 9, par. 2, litera a)

  Pentru informații sau pentru a vă exercita drepturile acordate de GDPR, contactați Echipa de Protecție a Datelor cu Caracter Personal din cadrul Caleffi la următoarea adresă de e-mail: privacy@caleffi.com