11 June 2018

Recyklácia balenia sa stane pozítivnou rozpočtovou položkou (enviromentálne udržateľné)

V Caleffi vyprodukujeme viac ako 100 ton nepoužiteľných zvyškov balenia pozostávajúceho z kartónu a polyetylénového filmu. Táto hmotnosť je ekvivalentná veľkému objemu, ktorý musí byť spracovaný. Pred zmenou je potrebené analyzovať „čísla“, ktoré majú pre tento účel určitý význam: na skladovej ploche približne 60 000 m², vysokozdvižné vozíky vyprázdňujú kontajnery na 3 000 km, tisíce EUR sa použili na odvoz odpadu na miesto skládky, odpracovaných bolo tisíce hodín a nevyužívané plochy boli obsadené.

Ako došlo k tomu?
Zvyk sme zmenili na príležitosť, počnúc počuvaním a pozorovaním pracovníkov: dôležitá otázka, na ktorú bolo potrebné odpovedať, znela “prečo prepravovať 30 kg materiálu v jednom kubickom metri, keď môžeme prepravovať desaťkrát viac v tom istom objeme”? Ako možno zhodnotiť odpad z výroby? Investícia, ktorá nasledovala, posunula spoločnosť k šetrnému zaobchádzaniu s prírodou.

Aké bolo spracovanie odpadov z obalov pred zmenou?​​​​​​​
Spoločnosť zbierala kartón a polyetylén osobitne do dvoch rôznych typov kontajnerov umiestnených vprodukčných oblastiach.  Vysokodvižné vozíky ich každý deň vyprázdnili na zberných miestach. Prevádzkovateľ odvozu vyprázdnil kontajnery aspoň raz do týždňa. Sledujúc záväzky, ktoré boli potrebné v rámci frekvencie prepravy, precestovaných vzdialeností a obsahu manipulovaných kontajnerov, sme zistili, že pomer objemu k hmotnosti prepravovaného materiálu bol veľmi nízky. Preto sme využili príležitosť na zlepšenie.

Ako sme redizajnovali odpadové hospodárstvo?​​​​​​​

Za použitia lisov priamo na miestach vytvárania odpadu sme boli schopní zmenšiť objem odpadu rovnakej hmotnosti.

Najprv sme vytvorili mapu zberných miest a množstvo materiálu pre každé z nich s cieľom zoskupenia niektorých, aby sme získali  významné objemy, čo by znamenalo menej lisov a tiež zníženie spracovávania z denného na týždenné. Tým sme zistili potrebný výkon lisov a kde ich inštalovať v oblasti výroby.

Rozhodujúcim krokom bola testovacia perióda s lismi rôznych kapacít, ktorá trvala približne 4 mesiace, a konala sa na viacerých lokaciách. Bolo to nevyhnutné, pretože sa každonenné priamo týkalo ľudí, aby sme mohli posúdiť výhody (a úspech) zavádzania takej zmeny. V 9 measiacoh na základe tohoto napada Caleffi inštaloval 21 lisov vo svojich výrobných závodoch.

Ako oceniť výhody?
Pre program recyklovania v tomto rozsahu bola návratnosť investície podstatná. Oddelenie logistiky stanovilo nasledujúce ciele:

  • úsporiť aspoň 60 % odpracovaných hodín potrebných pre odstraňovanie odpadu;
  • zmenšiť vnutornú prepravu vysokozdvižných vozíkov aspoň o 70%;
  • skrátiť dodacie lehoty do zberných miest aspoň o 60%;
  • mať finančný výnos z predaja recyklovaných materiálov.

Najlepšie výsledky? Recyklovanie 100% odpadu z balenia nám umožnilo ušetriť aspoň 300 ton CO2 emisií v atmosfére (ekvivaletne 2000 stromov), čo je mimoriadne dôležitou stránkou enviromentálnej udržateľnosti.

Doposiaľ získané údaje sú povzbudzujúce: počas 5 mesiacov sme k spokojnosti interných užívateľov, ktorí zistili zlepšenie v ich činnosti,  zmenšili počet dodávok z 35 na 3.

Z myšlienky, ktorá sa môže zdať triviálna, vyrástol projekt s dôležitými aspektmi: nielenže neustále zlepšovanie znížilo “tvorbu odpadu” z hľadiska hodnoty pre zákazníka, ale podporujeme tým aj udržateľnosť životného prostredia a sledovanie jeho cieľov, čo je dôležité pre nás a spoločenstvo v  jeho najširšom význame.