Disclaimer

 • Beperkte aansprakelijkheid 
  Niettegenstaande onze inspanningen om de inhoud van de website correct te houden, is het mogelijk dat de verstrekte informatie technische onnauwkeurigheden of typografische fouten vertoont. Aangezien alle informatie op deze website periodiek wordt gewijzigd/geactualiseerd, wordt deze informatie verstrekt zonder impliciete of expliciete garantie van enige aard. Caleffi S.p.A. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade of voor schade van enige aard, waaronder, bij wijze van voorbeeld, schade als gevolg van het verlies van toepassingen, gegevens of winsten die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik en de exploitatie van de website of enige in de website vervatte diensten, vertragingen of de onmogelijkheid om de website of de bijbehorende diensten te gebruiken, de verlening of niet-verlening van de diensten, of enige informatie, software, dienst en de bijbehorende graphics die via de website worden verkregen. 
   
 • ​Mededeling over de op deze website beschikbare software
  De software die beschikbaar wordt gesteld om te downloaden op uw computer of online te gebruiken, is eigendom van Caleffi, tenzij anders wordt vermeld. Voor elk ander gebruik dan persoonlijk gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming door Caleffi S.p.A. vereist. Caleffi S.p.A. verwerpt elke verantwoordelijkheid voor de juistheid van de resultaten die worden verkregen met de programma's of door de programma's gebruikte algoritmen, evenals elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit een niet-correct gebruik van de software.
   
 • Toepasselijk recht en jurisdictie
  Deze voorwaarden worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Italiaanse recht. Voor elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden, heeft de rechtbank van Novara in Italië exclusieve jurisdictie.