26 May 2017

Caleffi i nova verzija UNI EN ISO 9001:2015 standarda

Caleffi  je jedna od prvih kompanija u Italiji koja je zatražila i uspela da dobije novu unapređenu verziju sertifikata UNI EN ISO 9001:2015 standarda. Iako, ovaj put, to nije bilo samo rutinsko ažuriranje: nova verzija standard zahteva mnogo više dubinske analize, preispitujući ceo sistem funkcionisanja kompanije. Cela korporacija je morala da sagleda svoju ulogu iz svih mogućih uglova –  u odnosu na procenu svoje okoline, referentna tržišta, svoje dobavljače i poslovne partnere, socijane partnere i unutrašnje resurse ( ljudske, finansijske i materijalne) kao i da identifikuje i upravlja rizicima i poslovnim prilikama. Jasno, serija aktivnosti se morala sprovesti u cilju povećanja efikasnosti upravljanja sistemom i očuvanja tržišne vrednosti kompanije.

Drugim rečima, menadžment je tokom procesa sproveo kompleksnu i temeljnu SWOT analizu kompanije, vodeći računa i da se ne zanemare interesi “zainteresovanih strana” odnosno deoničara.


Sada, bi ukratko želeli da da vam opišemo postupak koji smo sproveli da biste dobili sliku posla koji je obavljen:

  • Opis organizacije i poredjenja raspoloživih resursa u odnosu na unutrašnje i spoljašnje faktore,
  • Identifikacija spoljašnjih/unutrašnjih pitanja u kontekstu okruženja( PEST analiza – politički i zakonski faktori, kompetitivni faktori, stanje na tržištu, kulturni i socijalni faktori, ekonomski, ekološki i teritorijalni faktori,  sistem vrednosti i etnički faktori i znanje organizacije), 
  • Pojedinačna analiza svakog od faktora u sadašnjoj situaciji (trenutku) i poređenje sa očekivanom/prognoziranom situacijom,
  • Identifikacija potreba i očekivanja deoničara, 
  • Identifikacija i procena rizika i šansi: svaki događaj je ocenjivan u skladu sa  usvojenom klasifikacijom i na taj način mu je dodeljen indeks koji se unosio u šemu upravljanja i na taj način omogućavao menadžmentu da donosi bolje odluke jer ima više informacija. 

Analiza je uključivala sve sektore u okviru kompanije za period duže od godinu dana i na taj način je sakupljena velika količina podataka u oblasti menadžmenta.

Ali ovo iskustvo i process nije završen u trenutku kada je sertifikat dobijen. Ovo nikako nije zamrznut trenutak u vremenu, koji će biti sklonjen u stranu kada se zvanična potvrda o sertifikatu dobije. To je živa slika koja se protokom vremena stalno nadograđuje tokom vremena. Nova verzija UNI EN ISO 9001:2015 pokrenula je svojevrsni remont u organizaciji koji će dovesti do značajnih novih vrednosti za kompaniju i u isto vreme povećati kapitalnu dobit za deoničare. Ovo gotovo podrazumeva, pažljivije praćenje mogućih prilika i postojećih jakih tačaka oslonca kompanije i njihovo stalno poređenje sa ograničenjima koja treba prevazići i problema koje treba rešiti. Prirodno, ovo stalno preispitivanje podiže nivo efikasnosti svih nivoa menadžmenta.