SATK30

Satelit za grejanje i pripremu sanitarne tople vode

Opis: 

Satelit za grejanje i pripremu sanitarne tople vode u kompletu sa:

Grejanje (fiksna regulacija)
- izmenjivač toplote (pnom 15 kW);
- regulacioni ventil (Δp max dozvoljeno 0,9 bar)
- sigurnosni ventil 3 bar
- senzor temperature na razvodu
- sigurnosni senzor
- priključak za kalorimetar serije 755404K / 755405K
- ekspanziona posuda od 7 l
- visokoefikasna pumpa sa by-pass ventilom
- grupa za punjenje
- presostat
Opseg niske temperature: 25÷45 °C.
Opseg srednje i visoke temperature 50÷75°C.

Priprema sanitarne tople vode
- lemljeni izmenjivač 40 kW
- senzor temperature PTV
- regulacioni ventil na primarnom krugu (Δp max dozvoljeno 0,9 bar)
- merač potrošnje PTV
Opseg temperature PTV: 42÷60 °C (max 18 l/min).
- Elektronski regulator

Funkcije koje se mogu aktivirati
Kompezacija temperature na povratu
  niska temperatura (
podešena vrednost ±5°C)
  srednja temperatura (
podešena vrednost ±10°C)
Predgrevanje izmenjivača PTV

max radni: primarni krug - 16 bar.
                 sekundarni krug grejanja - 3 bar.
                
sekundarni krug PTV - 10 bar.

Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Električna apsorpcija: 75 W.

Dimenzije (l x h x p): 550 x 630 x 265 mm.

Downloads

Crteži:

Art.

 

Mala kutija

Velika kutija

SATK30103HE  

izmenjivač 40 kW 

1

-