Privacy

 • GDPR: Informácie o spracovaní osobných údajov podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679+

  GDPR: Informácie o spracovaní osobných údajov podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679. Nariadenie (EU) 679 s dátumom nadobudnutia účinnosti 27. apríla 2016 stanovuje ochranu fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov.
  Podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679, je spracovanie osobných údajov založené na zásadách zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti, obmedzeniu účelov, minimalizácii údajov, jednoznačnosti, obmedzeniu uchovávania údajov, úplnosti, zachovávaní dôvernosti a zodpovednosti, s cieľom ochrániť  súkromie a práva na ochranu osobných údajov dotnknutých osôb.
  Účelom spracovania je zaradiť osobné údaje do kartoték dodávateľov a zákazníkov s cieľom riadenia činnosti pred uzatvorením zmluvy (ponuky a cenové ponuky), zmluvného predaja/nákupu produktov a služieb, interných operativnych a administratívnych postupov, a  účtovníctva, daňových a zákonných aspektov a súvisiacých požiadaviek.
  Spracovanie sa bude vykonaváť autorizovanými osobami na nasledujúcimi spôsobmi: eletronickým a tlačeným spracovaním.
  Poskytnutie údajov je povinné pre rregistráciu faktúr a všetkých požiadaviek týkajucich sa našich zmluvných vzťahov.
  Neposkytnutie údajov by mohlo vyústiť do celkového alebo iba čiastočného splnenia zmluvy a nezmožnosti pokračovať v zmluve, prípadne pokračovať v partnerstve iba čiastočne:

  Osoby poverené spracovaním osobných údajov (identifikačné, účtovné a daňové údaje):

  · osoby, ktoré pracujú v administratívnej oblasti nášho podniku;
  · tretie osoby, ktoré môžu vykonávať fiškálne, účtovnické a IT administratívne povinnosti pre naš podnik, ako aj dopravcovia;
  · banky na riadenie platobných procesov, ktoré vychádzajú z plnenia zmluv;
  · osoby, ktorých právo na prístup k údajom udeľujú osobitné zákony a predpisy;
  · ďalšie osoby určené  zákonom.

  Zhromaždené údaje sa budú uchovávať maximálne 10 rokov, podľka článku 2220 talianskeho občianskeho zákonníka alebo podľa článku 13. Odsek 2, písmeno a), druhá časť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 na variabilnú dobu, založenú na kritériach vyváženia legitimných záujmov podniku ( v súvislosti s daňovou kontrolou, špeciálnymi obchodnými korešpondenciami, ako napríklad špeciálne a iné spory, oneskorenými platbami, právnymi záležitosťami, periodickými nakupmi, štatistickými, riadením kvality a výroby). Neexistuje možnosť diseminácie  údajov( diseminácia = širenie údajov nešpecifikovaným osobám)

  Podľa članku 13, odsek 2, písemená b), c), d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679, je možno kontaktovať prevádzkovateľa údajov na uplatnenie práv v súvislosti so spracovaním osobných údajov:

  · právo prístupu (článok 15);
  · právo na opravu (článok 16);
  · právo na vymazanie (článok 17);
  · právo na obmedzenie (článok 18);
  · právo na prenosnosť údajov (článok 20);
  · právo na vznesenie námietok (21);
  · právo podať sťažnosť u dozorného orgánu (77);
  · právo odvolať súhlas, v prípade upravnenom v článku 6, odsek 1, písemno a) alebo článok 9, odsek 2, písmeno a)

  Prevádzkovateľ údajov je Caleffi Hidrotermika d.o.o.

 • DETAILY PRE ODBERATEĽOV+

  ÚVOD
  Podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679, je spracovanie osobných údajov založené na zásadách zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti, obmedzeniu účelov, minimalizácii údajov, jednoznačnosti, obmedzeniu uchovávania údajov, úplnosti, zachovávaní dôvernosti a zodpovednosti.

  PREVÁDZKOVATEĽ
  Prevádzkovateľ údajov je Caleffi SpA zastúpený GDPR riaditeľom, Giovanni Monti.

  ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Účelom spracovania údajov je zasielanie informácií, komunikácii a obchodných, technických alebo propagačných materiálov súvisiacich s našimi produktami, aplikáciami alebo službami, vrátane s informačnými bulletinmi, automatickými odoslanými (e-mail, SMS atď.) alebo inými prostriedkami (listová pošta)
  Právny základ pre spracovanie Osobných údajov pre tieto účely je súhlas so spracovaním. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobne údaje, ktoré môžu pozostávať z identifikačných údajov, ako sú meno a priezvisko, názov spoločnosti, poštová adresa, e-mailová adresa, domáce a/alebo mobilné telefónne číslo, identifikačné číslo, samo vyhlásená profesionálna alebo obchodná kategória.

  ZDIEĽANIE ÚDAJOV A ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM KRAJINÁM
  Osobné údaje môžu byť zdieľané na účely uvedené vyššie v odseku 3 osobám povereným nami na spracovanie osobných údajov úzko súvisiace s činnosťami zasielania informácií,  informačných letákov atď.

  UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Naša spoločnosť bude naďalej spracúvať Osobné údaje pokiaľ súhlas nebude stiahnutý; máte právo odobrať akýkoľvek súhlas na spracovanie údajov podľa pokynov alebo  písomne na nižšie uvedenej adrese.

  PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
  Podľa článku 13, odsek 2, písmená b), c), d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679, je možno kontaktovať prevádzkovateľa údajov na uplatnenie práv v súvislosti so spracovaním osobných údajov:

  · právo prístupu (článok 15);
  · právo na opravu (článok 16);
  · právo na vymazanie (článok 17);
  · právo na obmedzenie (článok 18);
  · právo na prenosnosť údajov (článok 20);
  · právo na vznesenie námietok (21);
  · právo podať sťažnosť u dozorného orgánu (77);
  · právo odvolať súhlas, v prípade stanovenom v článku 6, odsek 1, písmeno a) alebo článok 9, odsek 2, písmeno a)

  V prípade, že ste chceli získať informácie alebo uplatniť práva udelené GDPR, kontaktujte tím Caleffi Privacy na túto e-mailovú adresu: privacy@caleffi.com