Politika privatnosti

GDPR: Informacije o obradi ličnih podataka shodno čl. 13 Reg. (EU) 2016/679.

Uredba (EU) 679 od 27. aprila 2016. predviđa zaštitu fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka.

Shodno čl. 13 Reg. (EU) 2016/679, obrada ličnih podataka se zasniva na principima zakonitosti, pravičnosti i transparentnosti, ograničenju namene, minimalizaciji podataka, tačnosti, ograničenju zadržavanja, potpunosti, poverljivosti i odgovornosti, kako bi se zaštitila privatnost i prava subjekta podataka.

Svrha obrade je uključivanje ličnih podataka u dosije kupaca i dobavljača kako bi se upravljalo predgovaračkim aktivnostima (ponude i kotacije), ugovorna prodaja / kupovina proizvoda i usluga, interni operativni ili administrativni zahtevi, kao i računovodstvo, oporezivanje i zakonski propisi aspekta i srodnih zahteva.

Obradu će obavljati lica koja su posebno ovlašćena na sledeće načine: elektronska i hardverska obrada.

Obezbeđivanje podataka je obavezno za registraciju faktura i za sve zahteve koji se odnose na naše ugovorne odnose.

Svako neispunjavanje podataka može dovesti do neuspeha izvršenja ili samo delimičnog izvršenja ugovora i neuspeha nastavka ili samo delimičnog nastavka odnosa.

Osobe zadužene za obradu na koje se mogu preneti lični podaci (identifikacijski, računovodstveni i poreski podaci) uključuju:

· lica koja rade u administrativnoj oblasti naše kompanije;

· eksterna lica koja mogu obavljati fiskalne, računovodstvene i IT administrativne poslove za našu kompaniju, kao i prevoznike;

· banke za upravljanje platama i naplati koje proizilaze iz izvršenja ugovora;

· lica čije pravo pristupa podacima se daje posebnim zakonima ili propisima;

· druga lica utvrđena zakonom.

Prikupljeni podaci će se na odgovarajući način zadržati maksimalno 10 godina, u skladu sa čl. 2220. Italijanskog građanskog zakonika ili, u skladu sa čl. 13, par. 2, slovo a), drugi deo Reg. (EU) 2016/679, za varijabilni period, zasnovan na kriterijumima koji usklađuju legitimne interese društva (vezano za poreske revizije, svaku posebnu komercijalnu korespondenciju, kao što su posebni i drugi sporovi, kašnjenja, pravna pitanja, periodične kupovine, statistike, proizvodnje i upravljanja kvalitetom).

Ne postoji mogućnost da se podaci prenose (diseminacija = komunikacija sa neodređenim licima).

 

Shodno čl. 13, par. 2, slova b), c), d) Reg. (EU) 2016/679, moguće je kontaktirati Kontrolora podataka radi ostvarivanja sledećih prava u pogledu obrade ličnih podataka:

· pravo pristupa (član 15);

· pravo na ispravku (član 16);

· pravo na brisanje (član 17);

· pravo na ograničenje (član 18);

· pravo na prenosivost podataka (član 20);

· pravo na prigovor (član 21);

· pravo podnošenja pritužbe nadzornom organu (član 77);

· pravo da se oduzme saglasnost, u slučajevima predviđenim u čl. 6, st. 1, slovo a) ili čl. 9, par. 2, pismo a)

 

Kontroler podataka je Caleffi SpA