Privacy

 • GDPR: Информация относно обработката на лични данни съгласно чл. 13 от Рег. (ЕС) 2016/679+

  Регламент (ЕС) 679 от 27 април 2016 г. предвижда защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни. Съгласно чл. 13 от Рег. (ЕС) 2016/679, обработването на лична информация се основава на принципите на законност, справедливост и прозрачност, ограничаване на целта, свеждане до минимум на данните, точност, ограничаване на задържането, пълнотата, поверителността и отговорността, за да се запази неприкосновеността на личния живот и правата на субекта на данните.
  Целта на обработката е да включва лични данни в досиета на клиентите и доставчиците с цел управление на преддоговорни дейности (оферти и котировки), договорни продажби / покупки на продукти и услуги, вътрешни оперативни или административни изисквания и счетоводство, аспекти и свързани с тях изисквания.
  Обработката ще се извършва от специално упълномощени лица по следните начини: електронна обработка и обработка на хартия.
  Предоставянето на данните е задължително за регистрация на фактури и за всички изисквания, свързани с нашите договорни отношения.
  Всяко непредоставяне на данните може да доведе до невъзможност да се изпълни или само частично изпълнение на договора и в неизпълнение или само частично продължаване на връзката.
  Лицата, натоварени с обработката, на които могат да бъдат съобщени личните данни (идентификационни, счетоводни и данъчни данни), включват:

  · Лица, работещи в административната зона на нашата компания;
  · Външни лица, които могат да извършват данъчни, счетоводни и ИТ административни дейности  за нашата фирма, както и транспортни оператори;
  · Банки за управление на плащания и събирания, произтичащи от изпълнението на договорите;
  · Лица, чието право на достъп до данните е предоставено със специални закони или подзаконови актове;
  · Други лица, определени със закон.

  Събраните данни ще бъдат съхранявани по подходящ начин за максимален период от 10 години, съгласно чл. 2220 от Италианския граждански кодекс или, съгласно чл. 13, ал. 2, буква а), втора част от Рег. (ЕС) 2016/679 за променлив период, основан на критерии, които балансират законните интереси на дружеството (свързани с данъчни ревизии, всякаква специална търговска кореспонденция, като специални и други спорове, забавени плащания, правни въпроси, периодични покупки, статистика, производство и управление на качеството).

  Няма възможност данните да бъдат разпространявани (разпространение = комуникация с неуточнени лица)

  Съгласно чл. 13, ал. 2, букви б), в), г) от Рег. (ЕС) 2016/679, е възможно да се свържете с администратора на данни, за да упражнявате следните права по отношение на обработката на лични данни:

  · Право на достъп (член 15);
  · Право на поправяне (член 16);
  · Право на заличаване (член 17);
  · Право на ограничение (член 18);
  · Право на преносимост на данни (член 20);
  · Право на възражение (член 21);
  · Право да подаде жалба в надзорен орган (член 77);
  · Право на отказ от съгласие в случаите, предвидени в чл. 6, ал. 1, буква а) или чл. 9, ал. 2, буква а)

  Администратор  на данните е Caleffi Hidrotermika d.o.o.

 • СПЕЦИАЛНО ЗА АБОНАТНИТЕ НА БЮЛЕТИН ЗА НОВИНИ+

  ВЪВЕДЕНИЕ
  Съгласно чл. 13 от Наредба EU 2016/679 (GDPR), нашата компания се ангажира, винаги да обработва   личните  данни в съответствие с принципите на законосъобразност, справедливост, прозрачност, ограничаване на предназначението и  съхранението, минимизиране на данните, точност, неприкосновеност и поверителност.
   
  АДМИНИСТРАТОР
  Администратор на личните данни е Caleffi SpA, представляван от назначения директор на GDPR, Giovanni Monti.
  ПРЕДМЕТ, ПРАВНА БАЗА И КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ
  Данните се обработват с цел изпращане на информация, съобщения и материали с търговски, технически или промоционален характер, свързани с нашите продукти, приложения и услуги, включително бюлетини, изпратени чрез автоматизирани (електронна поща, текстово съобщение и др.) или други инструменти (поща на хартиен носител).
  Правното основание за обработката на лични данни за тези цели е съгласието за обработка.
  Администраторът ще обработва лични данни, които могат да се състоят от идентификация като име и фамилия, име на фирмата, пощенски адрес, електронен адрес, домашен и / или мобилен телефонен номер, идентификационен номер, самостоятелно обявена професионална или бизнес категория.
  ОБМЕН НА ДАННИ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ДО ТРЕТИ СТРАНИ
  Личните данни могат да се споделят за целите, посочени в раздел 3 по-горе, с упълномощени от нас лица да обработват лични данни за дейностите, които са стриктно свързани с изпращането на търговска информация, бюлетини и др.
  ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
  Нашата компания ще продължи да обработва предоставените Лични данни, докато не бъде оттеглено съгласието; можете да упражните правото си да оттеглите съгласието си, като следвате инструкциите или пишете на посочения по-долу адрес.
  ПРАВА НА  СУБЕКТА  НА ДАННИТЕ
  Съгласно  чл. 13 (2) буква б), в), г) от Рег. EU 2016/679, можете да се свържете с администратора, за да защитите следните права за обработка на лични данни:
  • право на достъп (член 15);
  • право на коригиране (член 16);
  • право на заличаване (член 17);
  • право на ограничение (член 18);
  • право на преносимост на данни (член 20);
  • право на възражение (член 21);
  • право да подаде жалба до надзорен орган (член 77);
  • право да оттегли съгласието в случаите, предвидени в чл. 6 (1) Lett. а) или чл. 9 (2) lett. а)
  За информация или за упражняване на предоставените от GDPR права, свържете се с екипа на Caleffi  за защита на личните данни на следния електронен адрес: privacy@caleffi.com