14 March 2016

Термостатичен смесителен вентил за централизирани слънчеви топлинни системи

Термостатен смесителен вентил се използва в соларни инсталации, които произвеждат топла вода за битови нужди.
Той е проектиран да поддържа предварително зададената температура на смесената вода доставена на изхода до потребителя, когато има колебания в температурата и налягането на топлата  и студената  вода на входа, или в дебита.
Тази серия по-конкретно е специално проектирана за системи, изискващи висок дебит  ,а също  така  да работят постоянно  с гореща вода с високи температури от соларни резервоари.

Високата температура и слънчевите системи

В  слънчеви топлинни системи с естествена циркулация в първичния контур и бойлер с водна риза, температурата на битовата вода в бойлера може да варира значително в зависимост от степента на слънчевата радиация и може да достигне до много високи температури за дълги периоди.През лятото или когато има малка консумация,температурата на изхода на бойлера може да достигне 98°C ,преди да се задействат предпазните клапани по температура и налягане.

При такава температура има опасност от изгаряне на хората, които потребяват горещата вода.

Вода с температура над  50°C може много бързо да причини изгаряне.Например при  55°C частично изгаряне се получава за 30 секунди,а при 60°C частично изгаряне се получава за 5 секунди.Затова е необходимо използването на термостатичен смесителен вентил  който:

  • намалява температурата на водата подавана в  битовата система  до стойност по-ниска отколкото в бойлера и подходяща за крайния потребител. За безопасносста на потребителите е препоръчително да се зададе температура на смесената вода не по-висока от 50°C.
  • запазва температурата на  изходящата вода постоянна независимо от промените в температората и налягането на входящите потоци.
  • продължава да работи  непрекъснато без намаляване  на производителността и без проблеми предизвикани от постоянно високата температура на входящята вода.
  • позволява  запазване за по-дълго горещата вода в бойлера ,като подава към потребителите вода с редуцирана температура.

Принцип на работа

Регулиращият елемент в термостатичният смесител се състои от един температурен сензор потопен във смесената вода на изхода,който посредством разширяване и свиване, осигурява непрекъснато регулиране на пропорциите на горещата и студената вода на входа.

Пропорциите на топлата и студена вода се регулират чрез бутало,което се плъзга в специален цилиндър разположен между каналите през,които преминава топла и студена вода.

Дори ако налягането на входа падне  поради включване и на други  консуматори на топла или студена вода или в случай на промени в температурата на входа,термосмесителният вентил автоматично регулира дебита докато зададената изходна температура бъде достигната.

Артикул

Cерия 2521 ... Термостатен смесителен вентил за централизирани соларни термални системи

Техническа документация

Cерия 2521 ... Техническа брошура