Сертифициране на системите

Caleffi е поела ангажимент да сертифицира непрекъснато своята организация спрямо най-важните стандарти, залегнали в нормативните актове на ISО. 

 

Първата стъпка от това дълго пътуване беше направена преди двадесет години, когато системата на компанията за управление на качеството беше сертифицирана за първи път и беше извършено сертифициране на голям брой продукти. 

Неотдавна беше сертифицирано качеството на системата за екологичен мениджмънт на производствените обекти на компанията, както и на процедурата за износ на стоки. 

Понастоящем се извършва сертифициране на системата за управление на безопасността и здравето на работното място в съответствие с BS OHSAS 18001:2007, а следващата ни вътрешна цел е да получим повече сертификати, свързани с енергията и етиката.

  

 

Сертификатите за качеството на системите, получени досега, са потвърдени със сертификати от ICIM, BSI и IQNET за системата за управление на качеството, сертификат AEOF за улеснен износ на стоки и сертификати ICIM и  IQNET 14001 за системата за екологичен мениджмънт.

 • Сертификати на системата за управление на качеството+

  За да гарантираме, че нашата система за управление на качеството съответства на изискванията, посочени в еталонния стандарт, Caleffi взема мерки за гарантиране, че изискванията на клиентите и изискванията да продуктите са установени, определени и задоволени с цел да се увеличи удовлетвореността на клиентите, разработва система за непрекъснато усъвършенстване, установява проследими бизнес цели, постига съответни организационни и социални условия, подходящи за постигане на определените цели и осигурява цялостно разбиране в рамките на компанията на съдържанието на правилата за качество.

  Понастоящем са валидни следните сертификати:

  МАЙ 2018: CALEFFI  поднови сертификата си получен от Британският институт по стандартизация (BSI)  валиден до 2021 година (сертификат № FM 21654).

  МАЙ 2017: подновяване на UNI EN ISO 9001: 2015 (сертификати ICIM и IQNET).Oтносно сертифицирането на BSI, Caleffi предприе "преходната" фаза към новите  нормативи 9001: 2015.

  АПРИЛ 2015 г.: подновяване на валидността на сертификата BSI до май 2018 г.

  МАЙ 2011 г.: шесто подновяване на сертификата ICIM и съответния сертификат IQNet в потвърждение на правилното поддържане на системата за управление на качеството и за укрепване на имиджа на компанията в международен план.

  АПРИЛ 2010 г.: Надграждане на системата за управление на качеството до новия стандарт UNI EN ISO 9001:2008.

  ЮЛИ 2009 г.: Caleffi получи актуализиран сертификат от Британския институт за стандарти (BSI).

  ЮЛИ 2008 г.: Нашите системи за отчитане на топлинната енергия влизат в разширения обхват на BSI.

  ЮНИ 2008 г.: Caleffi получи новия и престижен сертификат Golden Label (Златен етикет), който се присъжда на компании, постигнали големи успехи.

  МАЙ 2008 г.: Нов успех – валидността на сертификатите ICIM и IQNET е продължена до 2011 г.

   


   

  За да следим спазването на нашите стандарти за високо качество, ние периодично измерваме удовлетвореността на клиентите чрез извършване на анкета

  ICIM
  IQNET
  BSI
 • Система за екологичен мениджмънт+

  Системата за екологичен мениджмънт представлява съвкупност от процеси, процедури, инструменти и модели, които дадена организация внедрява и прилага официално, за да спази изискванията на съответното приложимо законодателство. Организациите, които искат да получат сертификат за качество, поемат официално ангажимент да ограничат както директното влияние върху околната среда (в резултат от операциите им), така и индиректното (екологични аспекти, върху които могат да оказват влияние), да намалят емисиите, да стимулират повторното използване и рециклирането, да използват по-ефективно ресурсите и да прилагат политика на непрекъснато подобряване на собствената си екологична ефективност.

   

   

  Caleffi винаги е осъзнавала, че всички човешки и промишлени дейности, включително тези на самата компания, дават отражение върху околната среда и по тази причина доброволно взе решение да внедри система за екологичен мениджмънт, която беше сертифицирана съгласно UNI EN ISO 14001:2004 през юни миналата година.  Тази система регулира извършването на мониторинг от компанията и има за цел непрекъснато подобряване на екологичната ефективност, като основният стремеж е да се предотврати и намали въздействието на осъществяваните от компанията дейности.

   

   

  Получени са следните сертификати:

  - Сертификатът ICIM е надеждно доказателство за способността на системата за екологичен мениджмънт на Caleffi да удовлетворява специфичните изисквания и да постига предварително определените цели;

  - Сертификатът IQNET, изискван от Международната мрежа за сертифициране, демонстрира значимостта на сертификатите, издадени от нейните членове, и гарантира международното признаване на сертифицираните системи за качество на организациите, с което благоприятства осигуряването на прозрачност в международната търговия.

  ICIM 14001
  IQNET 14001
 • AEOF+

  29 май 2012 г.: Caleffi получи сертификат AEOF за опростяване на митническите процедури/по-безопасни пратки, който често се изисква от икономическите оператори, възнамеряващи да се възползват както от опростените митнически процедури, така и от улесненията по отношение на митническия контрол, свързан със сигурността.

   

  Този сертификат е приложим за оторизираните икономически оператори, т.е. за субекти, които се намират на митническата територия на ЕС, притежават сертификат AEO, издаден от митническите власти на някоя държава членка на база на изискванията и условията, установени от Европейската комисия, включително отнасящите се до надеждността и безопасността на тези обекти в международната верига за доставки. 

   

  Сертификатът AEOF е признат в цяла Европа (и взаимно признат от почти всички западни държави); той е създаден на базата на споразумение между ЕС и САЩ, подписано също така и от много други държави (включително Япония, Швейцария, Норвегия, Канада и Китай).  

   

  Оторизираните оператори се възползват от множество оперативни и търговски преимущества:

  •  по-малко проверки на документи, сканиране и физически проверки      

  •  приоритетна обработка на пратките, когато са избрани за проверка     

  •  операторът може да избира къде да се извършват съответните проверки 

  •  улеснена процедура за получаване на опростяване на използваните понастоящем митнически процедури

  •  по.малък обем на данните в общите декларации

  •  предварително известяване за положително заключение на митническия терминал за проверка на общата декларация

  •  взаимно признаване на програмите за сигурност с държави извън ЕС. 

   

  Накратко, така се гарантират  по-добри взаимоотношения с митническите власти, по-малки забавяния на пратките, по-висока сигурност и по-добра комуникация между страните в логистичната верига; с други думи, значителни предимства по отношение на износа на стоки.

   

  Caleffi е напълно удовлетворена от постигнатите резултати и след изминатия успешно път благодарение на постоянната поддръжка на властите и сътрудниците ни, би искала да благодари на ANIMA, сервизната компания EasyFrontier и г-н Фамилиари за координирането на работата, извършена от митническите служители в град Новара.  

  AEOF CERTIFICATE