Çertifikimi i sistemit

Caleffi në mënyrë të parreshtur angazhohet për arritjen e standardeve më të rëndësishme ISO.

Hapat e parë në këtë fushë janë bërë para përafërsisht njëzet vjetësh, kur kompania për herë të parë  u çertifikua me standardin për Sistemin e menaxhimit të cilësisë dhe disa standarde të tjera për produktet e saj. 

Para pak kohësh kompania u çertifikua edhe me standardin për proçedurën e eksportimit të mallrave dhe Sistemin e menaxhimit me mjedisin në uzinat e saj prodhuese.  

Po ashtu ajo u çertifikua me standardin BS OHSAS 18001:2007 për Sistemin e menaxhimit të sigurimit dhe shëndetit në punë. Qëllim tjetër i rëndësishëm i kompanisë është edhe çertifikimi me standardin që i referohet energjisë dhe etikës. 

Çertifikatat e sistemit, të fituara deri më tani, janë konfirmuar me ICIM, BSI dhe IQNET, çertifikata për Sistemin e menaxhimit të cilësisë, AEOF çertifikata për Thjeshtimin e eksportimit të mallrave si dhe ICIM dhe IQNET 14001 çertifikata për Sistemin e menaxhimit me mjedisin. 

 • Sistemi i menaxhimit të cilësisë+

  Sistemi i menaxhimit të cilësisë i Caleffit është në përputhje me standardet e reja ndërkombëtare, që si detyra përparësore në politikën e menaxhimit të cilësisë parashikojnë rritjen e kënaqësisë së klientëve dhe përmirësimin e parreshtur të efikasitetit të sistemit të menaxhimit të cilësisë. Kështu vit pas viti ja arritëm qëllimit që sërish të konfirmojmë nivelin e lartë të cilësisë sonë, gjë të cilën e dëshmon edhe ripërtërimi i çertifikatave, çka është sipas rregullave gjithnjë e më i ndërlikuar.

  Çertifikatat e vlefshme/valide:

  MAY 2017: renewal of the UNI EN ISO 9001:2015 (ICIM and IQNET certifications). With regards to the BSI certification, Caleffi undertook the 'transition' phase to the new 9001:2015 norm dispositions.

  QESHOR 2012: ripërtëritja i çertifikatës BSI deri në maj të 2015, pra deri në datën e vlerësimit të ardhshëm

  MAJ 2011: ripërtëritja e gjashtë e çertifikatës ICIM  dhe përkatshmërisë IQNet, si dëshmi mbi mirëmbajtjen e duhur të Sistemit të menaxhimit të cilësisë dhe përmirësimit të reputacionit të kompanisë në kontekstin ndërkombëtar..

  PRILL 2010: kalimi dhe përditësimi i Sistemit të menaxhimit të cilësisë në standardin e ri UNI EN ISO 9001:2008.

  KORRIK 2009: Caleffi, përsa i përket cilësisë, me fitimin e çetrtifikatës ISO 9001:2008 rradhitet në krye të kompanive italiane.

  JANAR 2008: Me krenari ju bëjmë të ditur ripërtëritjen e çertifikatës BSI për sistemet e ngrohjes (satelitet dhe modulet e anëtarësimit).

  MAJ 2008: Sukses i sërishëm – çertifikatat e Sistemit të menaxhimit të cilësisë, që i kanë lëshuar ICIM dhe IQNet, janë të ripërtërira deri në vitin 2011.

  QERSHOR 2008: ICIM nderon kompaninë Caleffi me çmimin prestigjioz Golden Label si kompaninë e parë në Itali për sigurimin në vazhdimësi të cilësisë më të lartë të tyre.

  Për të mbikëqyrur standardet tona të cilësisë së lartë, herë pas here bëjmë sondazhe në lidhje me kënaqësinë e klientëve. Kështu mund të njihemi në kohë me pikat e dobëta të sistemit tonë, në mënyrë që të ulim apo eliminojmë ndikimin e tyre.   

  ICIM
  IQNET
  BSI
 • Sistemi i menaxhimit me mjedisin+

  Sistemi i menaxhimit me mjedisin është një përmbledhje proçesesh, proçedurash, veglash dhe modelesh, që i krijon një organizatë e caktuar, ndërsa të formalizuar janë në mënyrë të tillë që plotësojnë standardet e kërkuara. Organizatat, që dëshirojnë të çertifikohen me standarde, i venë si detyrë vetes kufizimin e ndikimit të drejtpërdrejtë (pasoja e veprimtarive të tyre) dhe indirekt (në të cilat kanë vetëm ndikim të pjesshëm) në mjedis, zvogëlimin e emisioneve, nxitjen e përpunimit dhe reciklimit të mbeturinave, uljen e përdorimit të mjeteve si dhe praktikën e mirë mjedisore. Detyrë primare e kompanisë së çertifikuar do të thotë politikë e përmirësimit të vazhdueshëm të performancës mjedisore vetjake. 

  Kompania Caleffi është e vetëdijshme me kohë për faktin se të gjitha aktivitetet njerëzore dhe industriale, pra edhe ato vetjake, reflektohen në mjedis, prandaj vendosi vullnetarisht për Sistemin e menaxhimit me mjedisin, për të cilin në qershor fitoi çertifikatën në mbështetje me UNI EN ISO 14001:2004. Me këtë sistem menaxhojmë aktivitetet e kompanisë, gjë e cila siguron përcjelljen dhe përmirësimin e suksesshmërisë mjedisore vetjake, ndërkohë kur qëllimi primar i tij është parandalimi dhe zvogëlimi i ndikimeve lidhur me aktivitetet e kryera.

  Çertifikatat e fituara:

  - çertifikata ICIM është dëshmi e besueshme mbi aftësitë e Sistemit të menaxhimit mjedisor të kompanisë Caleffi gjatë plotësimit të kushteve të caktuara dhe arritjes së qëllimive të synuara;

  - çertifikata IQNET sipas kërkesave »The International Certification Network«, dëshmon rëndësinë e çertifikatave, që lëshohen nga anëtarët e tij dhe zgjat kohën e njohjes së çertificatës së sistemit të cilësisë nga ana e tregut botëror, gjë me të cilën siguron transparencë më të madhe të tregut ndërkombëtar.

  ICIM 14001
  IQNET
 • AEOF+

  29 May 2012: Caleffi fiton Çertifikatën AEOF – Thjeshtëzime doganore/Siguria, të cilën mund t’a kërkojnë subjektet tregtare, që dëshirojnë të shfrytëzojnë si thjeshtëzimet doganore ashtu edhe lehtësimet gjatë kontrolleve të sigurisë. 

  I referohet subjekteve tregtare të autorizuara, pra kompanive në brendësi të zonës doganore të BE-së, të cilat zotërojnë çertifikatën AEO, të cilën e lëshon organi doganor i shtetit anëtar, në bazë të kërkesave dhe kushteve, që i cakton komisioni Evropian, ku bëjnë pjesë besueshmëria dhe siguria e personave të përmendur brenda zinxhirit furnizues ndërkombëtar. 

  Çertifikimi AEOF është i njohur në nivelin e Bashkësisë (pothuajse në gjithë shtetet perëndimore). Ai u bë me marrveshjen mes BE dhe SHBA, paspak u aprovua edhe nga shtete të tjera të numërta (mes të cilave janë edhe Japonia, Zvizra, Norvegjia, Kanadaja in Kina).

  Përparësitë operative dhe komerciale, që i gëzon subjekti tregtar, janë më shumë:

  •  kufizime të verifikimit të dokumentave    

  •  shqyrtimi i favorizuar i dërgesave, në qoftë se ato janë zgjedhur për t’u kontrolluar   

  •  tregimi i vendit të kontrollit nga ana e operatorit 

  •  proçedurë më e thjeshtë për përfitimin e thjeshtësimit doganor momental të vlefshëm 

  •  numër më i vogël i të dhënave për nevoja të deklaratës së përbashkët

  •  lajmërim mbi kalimin e susesshëm të kontrollit të sigurimit doganor në lidhje me deklaratën e përbashkët 

  •  njohja reciproke e programeve të sigurisë me vendet e treta. 

  Kështu, ajo mund të sigurojë marrëdhënie më të mira me stafin doganor, transmetim më të shpejtë kohor, rritjen e sigurisë dhe komunikim më të mirë ndërmjet atyre të përfshirë në zinxhirin e logjistikës, me pak fjalë, një avantazh të madh në eksport të mallrave. 

  Kompania CALEFFI është e kënaqur me rezultatet e fituara, të arritura përmes bashkëpunimit të vazhdueshëm me agjencitë dhe individëve. Falenderojmë kompaninë e EasyFrontier dhe z. Familiar për koordinimin e punës së doganierëve në Novara..  

  AEOF CERTIFICATE