Disclaimer

 • Privatësia 
  Në mbështetje me dekretin ligjor italian 196/2003 në temë të mbrojtjes së të dhënave personale, Caleffi garanton për ruajtjen e të dhënave, të grumbulluara përmes faqeve të internetit dhe siguron alternativën që ato të ndryshohen apo fshihen me kërkesë me shkrim, e cila duhet të dërgohet në adresën elekronike: info@caleffi.si 
 • ​Njoftim mbi pajisjen programore apo programin kompjuterik në faqen e internetit
  Programi kompjuterik, i disponueshëm në faqen e internetit për shkarkim në kompjuter apo për përdorim rrjeti, i përket grupit Caleffi, përveç rasteve ku është përcaktuar ndryshe. Çdo përdorim tjetër jopersonal duhet të miratohet paraprakisht nga ana e grupit Caleffi, për çka duhet të dërgohet kërkesë me shkrim. Caleffi sh. p. k. nuk merr përsipër asnjëlloj përgjegjësie për saktësinë e rezultateve të gjetura me ndihmën e programeve apo algoritmeve, që i përdorin programet apo ndonjë përgjegjësi tjetër, që vjen si pasojë e përdorimit jo të saktë të programit kompjuterik apo pajisjes programore. 
   
 • Legjislatura në fuqi dhe kompetenca
  Këto kritere përdorimi i rregullon dhe shpjegon legjislatura italiane. Çdo konflikt, që rrjedh sipas këtyre kritereve apo në lidhje me ta, e shqyrton dhe zgjidh gjykata në Novari në Itali, e cila ka kompetencë absolute.