Copyright

Mirëseerdhët në faqen e internetit të grupit Caleffi, ku të gjitha informatat janë të karakterit promovues dhe informativ Caleffi rezervon të drejtën ndaj ndryshimit të informatave të lartpërmendura pa njoftim paraprak. Në qoftë se nuk pajtoheni me kriteret e paraqitura, ju rekomandojmë që këtë faqe interneti mos t’a përdorni. 
 
Të drejtat autoriale dhe marka tregtare 
 
Përmbajtja e faqes së internetit është Caleffi është pronë autoriale. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Tekstet , vizatimet, fotografitë, bazat e të dhënave, filmimet dhe informata të tjera janë të disponueshme falas dhe mund të përdoren, shkarkohen dhe stampohen vetëm për nevoja përdorimi personal apo jokomercial. Disa logo dhe emra në faqen e internetit të grupit Caleffi janë të regjistruara apo janë marka tregtare të mbrojtura dhe i përkasin pronarëve të tyre. Për këtë arsye, forma apo dizajni i tyre, duhet të mbetet i pandryshuar. Krahas kësaj markat tregtare dhe logoja e grupit Caleffi nuk lejohet të përdoret pa konsensus (pëlqim) paraprak me shkrim nga ana e Caleffi S.p.A.