SATK503

Satelit i integruar me temperaturë të LARTË

Përshkrimi: 

Satelit i integruar me temperaturë të LARTË (për instalimin pa kuti
me kod 794950)
me karakteristika të njëjta me SATK50303.
Ideal për zëvëndësimet në fushë për të mundësuar vazhdimësinë
funksionale të satelitëve të përdorimit me lidhje dhe karakteristika të
ngjashme. Bashkues 1” M me anë të sheshta Nuk disponohen valvula
mbyllëse sferë

Vizatime:

Kodi

SATK50393