SATK502

Satelit i integruar me temperaturë MESATARE

Përshkrimi: 

Satelit i integruar me temperaturë MESATARE (për instalimin pa
kuti me kod 794950) me karakteristika të njëjta me SATK50203HE.
Ideal për zëvëndësimet në fushë për të mundësuar vazhdimësinë
funksionale të satelitëve të përdorimit me lidhje dhe karakteristika të
ngjashme. Bashkues 1” M me anë të sheshta Nuk disponohen valvula
mbyllëse sferë

Vizatime:

Kodi

SATK50293HE