7200

Përqendruesi

Përshkrimi: 

Përqendruesi i të dhënave të konsumit për serinë
7200 me marrje informacioni automatike periodike
në datat e përcaktuara, të të dhënave të konsumit
termik dhe ruajtje lokale në memorien e brendshme,
i kompletuar me modem GSM për transferimin e të
dhënave në serverin FTP. Furnizim me energji:
230 V (AC) - 50 Hz - 15 W.

Për detaje të tjera teknike, funksionaliteti
dhe vendosja në punë shihni faqen 30.

Karakteristikat kryesore
- Ndërfaqja Radio: Pa tela 868.0–868.6 MHz, max. 25 mW e.r.p.
- Ndërfaqja e modemit GSM/GPRS: DualBand 900/1800 MHz.
- Përmasat (l x h x p): 149 x 147 x 38 mm
(përfshirë përmasat e antenës së
modemit).
- Konfigurimi: me softuerin e përdoruesit i lehtë në përdorim.
- Modaliteti i konfigurimit: lokal, pa tela.
- Modaliteti i fiksimit: fiksim në mur përmes vidave me upa.
- Shkalla e temperaturës: 5-40 °C.
- Shkalla e mbrojtjes: IP 31. Instalimi për mjedise të brendshme.

Shkarkime

Kodi

720091