7001

Moduli hidraulik PLURIMOD® CLIMA

Përshkrimi: 

Moduli hidraulik për sistemet e ngrohjes të vendoset në modelin
përkatës në kutinë 700105 ose në pllakën
700105 002 / 700105 003. I përbërë nga:
- grupi i valvulave të zonës monoblok të pajisura me termoellë
sondash dhe me termoellë furnizimi të kontrollueshme dhe me
filtër;
- Servomotor seria 6450 230 V (AC) ose 24 V (AC);
- pajisur me AUTOFLOW® me kod 700075...;
- panel elektronik CONTECA® EASY i serisë 7504 (furnizim me energji
24 V (AC)) me matës volumetrik përkatës 3/4 ”;
- rrota e rregullimit të by-pass-it për kalimin e mundshëm
nga sistemi me tre rrugëdalje në sistemin me dy rrugëdalje
;
- mikro çlirim ajri me izolues O-Ring;
- i kthyeshëm nëse ka hyrje nga C.T. në anën e djathtë dhe
dalje drejt sistemit në anën e majtë (hyrja bazë në anën e
majtë).

Karakteristikat dinamike të lëngut të modulit hidraulik PLURIMOD® CLIMA
tregojnë kufijtë maksimal të rekomanduar të rrjedhës së funksionimit të
treguar më poshtë.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi  

Rrjedha maksimale e
këshilluar l/h

700115

modulo con servomotore 230 V (ac)

1400

700116

modulo con servomotore 24 V (ac)

1400