7000

Modul hidraulik PLURIMOD®

Përshkrimi: 

Moduli hidraulik për sistemet e ngrohjes të vendoset në modelin
përkatës në kutinë 700005 ose në pllakën 700005 002/700005 003.
I përbërë nga:
- grupi i valvulave të zonës monoblok të pajisura me
termoellë sondash dhe me termoellë furnizimi të
kontrollueshme dhe me filtër;
- Servomotor i serisë 6440 230 V
(AC) ose 24 V (AC) me hapësirë
ndarëse
për thyerjen termike;
- pajisur me AUTOFLOW®
me kod 700075...;
- panel elektronik CONTECA®
EASY i serisë 7504 (furnizim me
energji 24 V (AC)) me matës
volumetrik përkatës 3/4 ”;
- rrotë rregullimi të
by-pass-it për kalimin e
mundshëm nga sistemi me 3
rrugëdalje në sistemin me dy
rrugëdalje ;
- izolimi i grupit hidraulik të
vetëm (përjashtohen valvulat
e mbyllëse).
- I kthyeshëm nëse ka hyrje nga
C.T. në anën e djathtë dhe
Përputhshmëria me direktivën
dalje drejt sistemit në anën e
2014/32/UE (MI004)
majtë (hyrja bazë në anën e
majtë).

Karakteristikat dinamike të lëngut të modulit hidraulik PLURIMOD®
tregojnë kufijtë maksimal të rekomanduar të rrjedhës së funksionimit
të treguar më poshtë.

Shkarkime

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

Code  

Max. recommended flow rate  l/h

700015

modulo con servomotore 230 V (ac)

1400

700016

modulo con servomotore 24 V (ac)

1400