7200

Komplet fiksimi

Përshkrimi: 

* Për kunjat e bakrit të llojit SOYER BMS-4 AKKUMAT të përdoret saldatriçja përkatëse
Kujdes: Në fazën e porosisë së kompletit të fiksimit, të kontrollohet që numri i pjesëve të jetë shumëfish i paketimit minimal.
Kur porositni, zgjidhni kompletin e duhur të fiksimit, shihni faqet 28-29
E RËNDËSISHME
Çifti rrotullues për shtrëngimin e vidave të përdorura në kompletin e fiksimit duhet të jetë midis 0,8 dhe 1 N·m.

Shkarkime

Kodi

Përshkrimi

Konfeksioni.

720050

pllakë (39 mm) + fiksues me krahë elastikë (39 mm)

5

720051

pllakë (39 mm) + fiksues me krahë elastikë(59 mm) +
fiksues me krahë elastikë(75 mm)

5

720052

piastër (55 mm) + kapëse (39 mm) + kapëse (59 mm)

5

720053

pllakë (55 mm) + fiksues me krahë elastikë(75 mm)

5

720054

pllakë (88 mm) + fiksues me krahë elastikë(39 mm)

5

720055

piastër (88 mm) + kapëse (59 mm) + kapëse (75 mm)

1

720056

pllakë (88 mm) + fiksues me krahë elastikë(75 mm) +
vida M4 x 130

1

720060

pllakë (39 mm) + vetëfiletuese

5

720061

pllakë (39 mm) + pllakë e filetuar

5

720062

pllakë (39 mm) + kunja bakri për saldim*

5

720063

pllakë (39 mm) + kënde me zgjerim (24–28)

1

720064

pllakë (55 mm) + kënde me zgjerim (33-41)

1

R75012

pllakë alumini për serinë 7200 e gjerë 39 mm

1

R75013

pllakë alumini për serinë 7200 e gjerë 55 mm

1

R75014

pllakë alumini për serinë 7200 e gjerë 88 mm

1
F79801 Vulë këmbimi për serinë 7200 1