7558

Dalje impulsive për serinë 7504 dhe 7507

Përshkrimi: 

Dalje impulsive për serinë 7504 dhe 7507.
Është e mundur që vlerat e energjisë të ajrit të kondicionuar dimër
dhe/ose verë të transferohen tek një grumbullues i përgjithshëm.
Pesha e impulsit është 1 kWh. Dalja impulsive pa ngarkesë është
me kolektor të hapur me periudhë impulsi 120 ms - Vmax 24 V (DC).
Është e nevojshme të përdoret me kod 755881 nëse matësi CONTECA ®
EASY lidhet me grumbulluesin PULSE me kod 720030. Opsioni duhet të
porositet njëkohësisht me matësin e nxehtësisë.

Shkarkime

Kodi  

755881

dalje e vetme impulsive - ajër i kondicionuar gjatë dimrit

755882

dalje e dyfishtë impulsive - ajër i kondicionuar dimër/verë