7504

CONTECA® EASY seria 7504

Përshkrimi: 

Matje e drejtpërdrejtë me lexim lokal përmes ekranit LCD ose
qendror përmes transmetimit Bus.
Moduli i matjes ofrohet i kompletuar me:
- Çift i sondave të temperaturës me zhytje të drejtpërdrejtë (L= 1 m).
- Matës volumetrik turbinë me dalje impulsive (Tmax 90 °C).
- Integrues elektronik me ekran (LCD).
- Disqe me ngjitje velcro për fiksimin e integruesit në shtresën izoluese.
- Klasa e saktësisë 3.
- Furnizim me energji 24 V (AC) (± 5 %) / 50 Hz - 1 W.
- I gatshëm për transmetim Bus në RS-485.

Shkarkime

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

Kodi

Pajisje
bashkuese

Lloji i matjes

Qp
m3/h 

Qi 
l/h 

Rrjedha maksimale e
këshilluar l/h

750405G 

3/4” 

single jet 

2,5 

50 

1600