7504

CONTECA EASY - Matës nxehtësie i drejtpërdrejt volumetrik turbinë për seritë SATK10/20/22/30/32/40

Përshkrimi: 

Matës nxehtësie i drejtpërdrejt volumetrik
turbinë për seritë SATK10/20/22/30/32/40.
Pajisur me ekran me kristale të
lëngshme me tëtë shifra.
Furnizim me energji:
24 V (AC) 50 Hz - 1 W e centralizuar.

Shkarkime

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

Kodi

Pajisje bashkuese

Lloji i matjes

Qp
m3/h

Qi
l/h

750405K 

3/4”

me dalje të vetme

2,5

50